Obred blagoslova zvona

(Red blagoslova,  1032 - 1067) 

BLAGOSLOV ZVONA

Napomene

1032. Stari je običaj da se kršćanski puk saziva nekim znakom ili zvonjavom na liturgijski sastanak ili da se upozori na važne događaje u mjesnoj zajednici. I tako glas zvona na neki način izražava osjećaje naroda Božjega i kad je on radostan i kad plače, kad zahvaljuje i kad ponizno moli, kad se skuplja i u Kristu oči­tuje otajstvo svojega jedinstva.

1033. Radi dublje povezanosti što je zvona imaju sa životom kršćanskoga puka prevladao je običaj, koji treba sačuvati, da se zvona blagoslove prije podizanja u zvonik.

1034. Neka se zvono koje treba blagosloviti, na određenome mjestu tako objesi ili smjesti da se u obredu može obići i njime pozvoniti.

1035. Prema okolnostima i mjesnim prilikama zvono se blagoslivlje blagdanom - izvan crkve ili u crkvi - po obredu u br. 1037-1050. Ako je zgodno da se blagoslovi u misi, blagoslov se obavi nakon homilije, po naputku u br. 1051.

1036. Ovaj obred može primijeniti prezbiter. Čuvajući sastav obreda i njegove istaknutije dijelove, uvijek može uzeti neke dijelove kako bi se slavlje bolje prilagodilo prilikama mjesta i osoba. Hvalevrijedno je da obred predvodi biskup. Tada neka se sve na zgodan način prilagodi.

.

RED BLAGOSLOVA

Uvodni obredi

1037. Kad se zajednica skupi, zgodno je otpjevati prikladnu pjesmu. Nakon toga slavitelj rekne:

U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Svi se prekriže i odgovore: Amen.

Zatim slavitelj pozdravi nazočne: 

Milost Gospodina našega Isusa Krista,

ljubav Boga, koji nas poziva u jednu Crkvu,

i zajedništvo Svetoga Duha sa svima vama!

Ili se posluži drugim prikladnim riječima, napose iz Svetoga pisma.

Narod odgovori:  I s duhom tvojim.

Ili na koji drugi prikladan način.

1039.    Nakon toga slavitelj održi vjernicima kratak nagovor da ih pripravi za slavlje i objasni smisao obreda. To može učiniti ovim ili sličnim riječima:

Danas nam je svanuo radostan dan kad ova crkva do­biva nova zvona. Tako nam se pruža prilika da ovim slavljem blagoslivljamo Gospodina. Zvona su na neki način povezana sa životom naroda Božjeg: njihova zvo­njava označava vrijeme molitve, skuplja puk na obav­ljanje liturgijskih čina, vjernike upozorava na značaj­nije događaje koji pogađaju radošću ili bolom ovu crkvenu zajednicu (ovaj grad) ili pojedine vjernike. Zato pravom pobožnošću prisustvujmo ovim obredi­ma. Kada u svom svakodnevnom životu čujemo zvdna, sjetimo se da smo jedna obitelj i da nas njihova zvo­njava poziva na okupljanje i očitovanje našega jedin­stva u Kristu.

.

ČITANJE RIJEČI BOŽJE

1040. Zatim čitač ili netko od nazočnih ili sam slavitelj čita koji odlomak Svetoga pisma od ovih što slijede.

Mk 16,14-16, 20 »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evanđelje svemu stvorenju!«

Poslušajte, braćo, riječi svetog Evanđelja po Marku! Napokon se Isus ukaza jedanaestorici dok bijahu za stolom. Prekori njihovu nevjeru i okorjelost srca što ne povjerovaše onima koji ga vidješe uskrsla od mrtvih. I reče im: »Pođite po svem svijetu, propovijedajte evan­đelje svemu stvorenju. Tko uzvjeruje i pokrsti se, spasit će se, a tko ne uzvjeruje, osudit će se.« Oni pak odoše i propovijedahu posvuda, a Gospodin surađivaše i utvr­đivaše Riječ popratnim znakovima.

1041. Ili:

Br 10, 1-8. 10 »Napravi sebi dvije srebrne trube.«

U one dane Gospodin reče Mojsiju...

1 Ljet 15,11-12. 25-28; 16, 1-2 »Tako je sav Izrael prenosio Kovčeg saveza Gospodnjega, radosno kličući uz jeku rogova i truba.«

U one dane pozva David svećenike Sadoka i Ebjatara...

Iz 40,1-5. 9-11; „Podigni snažno svoj glas, glasnice radosne vi­jesti, Jeruzaleme!“

»Tješite, tješite moj narod...

Dj 2, 36-39. 41-42 »Za vas je ovo obećanje i za sve one koje pozove Gospodin.«

Na dan Pedesetnice prozbori Petar Židovima: »Pouzdano neka znade...

Mt 3, 1-11 »Pojavi se Ivan propovijedajući: 'Približilo se kraljev­stvo nebesko'.«

U one dane pojavi se Ivan Krstitelj propovijedajući... 

Mk 1,1-8 »Glas viče u pustinji: Pripravite put Gospodinu!«

Početak Evanđelja Isusa Krista, Sina Božjega...

1042. Prema prilikama može se izmoliti ili otpjevati psalam s pripjevom ili koja druga prikladna pjesma:

Ps 29 (28), 1-2. 3 i 5. 7-9. 10-11 P. (usp. 4)

Čujte glas Gospodnji u sili, glas Gospodnji u veličanstvu.

********

 • Prinesite Gospodinu, sinovi Božji, *
 • prinesite Gospodinu slavu i moć!
 • Prinesite Gospodinu slavu njegova imena, *
 • poklonite se Gospodinu u svetištu njegovu!

********

 • Čuj! Gospodin nad vodama, *
 • Gospodin nad vodama silnim!
 • Čuj! Gospodin lomi cedre, *
 • Gospodin lomi cedre libanske!

********

 • Čuj! Gospodin sipa munje, *
 • Gospodin sipa munje ognjene!
 • Čuj! Gospodin potresa pustinjom, *
 • Gospodin potresa pustinjom kadeškom!

********

 • Čuj! Od straha se mlade košute, *
 • prerano se mlade košute šumske.
 • Gospodin nad vodama stoluje, *
 • stoluje Gospodin - kralj dovijeka!
 • Gospodin narodu svom daje jakost, *
 • Gospodin narod svoj mirom blagoslivlje.

********

Ps 150, 2-3. 4-5b. 5c-f

P. (usp. 3b) Hvalite Gospodina zbog beskrajne veličine njegove.

********

 • Hvalite Boga u Svetištu njegovu, *
 • slavite ga u veličanstvu svoda nebeskog!
 • Hvalite ga zbog silnih djela njegovih, *
 • slavite ga zbog beskrajne veličine njegove!

********

 • Hvalite ga zvucima roga, *
 • slavite ga harfom i citrom!
 • Hvalite ga igrom i bubnjem, *
 • slavite ga glazbalima zvonkim i frulom!

********

 • Hvalite ga cimbalima zvučnim, *
 • slavite ga cimbalima gromkim!
 • Sve što god diše, *
 • Gospodina neka slavi!

********

__________________________________________________________

1043. Slavitelj prema prilikama održi nazočnima kratak nago­vor u kojem objasni biblijsko čitanje da shvate smisao slavlja i upotrebe zvona.

PROŠNJE

1044. Prema prilikama slijedi zajednička molitva. Od predlo­ženih zaziva slavitelj može odabrati one koji mu se čine priklad­niji, a može dodati i druge prema posebnim okolnostima ili pri­likama vjernika.

Bog Otac hoće da svoju Crkvu sjedini iz svih naroda. Njemu upravimo ponizne prošnje govoreći jednim gla­som:

O. Crkvu svoju saberi iz svih naroda! 

- Gospodine Bože, koji nas neprestano pozivaš u zajedništvo da prodahnuti jednim Duhom stupamo jednim putem spasenja. O.

- Gospodine Bože, koji hoćeš da mi kao tvoj narod budemo savršeniji znak tvoje nazočnosti među ljudima. O.

- Gospodine Bože, koji nas učiš da u znak savršene ljubavi sudjelujemo u bolima i radostima braće. O.

- Gospodine Bože, koji danas našu zajednicu ispunjaš rajskim veseljem, da pronosimo vijest tvog otajstva braći ljudima. O.

Tada slijedi niže navedena blagoslovna molitva.

1045. Ako se prošnje izostave, slavitelj prije blagoslovne mo­litve pozove nazočne na molitvu za božansku pomoć ovim ili sličnim riječima:

Pohvale i prošnje upravljene Ocu,

koji nas je sabrao u jedan dom,

potvrdimo molitvom.

Prema prilikama svi neko vrijeme mole u šutnji.

______________________________________________________________________

BLAGOSLOVNA MOLITVA

1046. Tada slavitelj raširenih ruku izreče blagoslovnu mo­litvu:

Gospodine, sveti Oče!

Blagoslivljamo te što si svoga Sina poslao na svijet.

Htio si da po prolivenoj krvi sabere sve ljude

što ih je grijeh raspršio

te ih skupljene u jednoj ovčarnici

kao pastir vodi i hrani.

Zato te, Gospodine, molimo:

neka tvoji vjernici

na glas zvona hitro i radosno hrle u crkvu.

Ustrajni u apostolskom nauku, u bratskoj slozi,

u lomljenju kruha i u molitvi,

neka budu jedno srce i jedna duša

na hvalu slave tvoje!

Po Kristu Gospodinu našemu.

O. Amen.

.

1047.   Ili:

.

Bože! Tvoj je glas u svanuće svijeta

odjeknuo u čovjekovim ušima

da ga pozove u božansko zajedništvo

te ga pouči o neizrecivim tajnama

i uputi na put spasenja.

Bože, ti si sluzi svome Mojsiju naredio

da saziva narod srebrnim trubama.

Bože, ti ne braniš

da se u tvojoj Crkvi salijevaju zvona od mjedi

te pozivaju tvoj narod na molitvu.

Po ovome blagoslovu + neka ovo novo zvono

bude tebi posvećeno.

Daj da svi tvoji vjernici

na glas ovog zvona svoja srca uprave prema tebi.

Neka sudjeluju u radostima i žalostima svoje braće

te žurno hrle u crkvu

da ondje dozive Kristovu nazočnost,

da poslušaju tvoju riječ i tebi izraze svoje želje.

Po Kristu Gospodinu našemu.

O. Amen.

1048. Nakon blagoslovne molitve slavitelj, prema prilikama, blagoslovljenom vodom poškropi zvono. Zatim stavi u kadionicu tamjan i okadi zvono. Dotle se pjeva antifona (usp. Dod. B, br. 24):

Pjevajte Gospodinu i blagoslivljajte ime njegovo, aleluja!

sa Psalmom 149. Može se pjevati i koja druga prikladna pjesma. 

Ps 149,1-2. 3-4. 5

 • Pjevajte Gospodinu pjesmu novu, *
 • i u zboru pobožnika hvalu njegovu!
 • Nek se raduje Izrael Stvoritelju svojem! *
 • Kralju svom neka klikću sinovi Siona!

(Ponovi se antifona.)

 • Neka u kolu hvale ime njegovo, *
 • bubnjem i citrom neka ga slave!
 • Jer Gospodin ljubi narod svoj, *
 • spasenjem ovjenčava ponizne!

(Ponovi se antifona.)

 • Neka se sveti raduju u slavi, *
 • neka kliču s ležaja svojih!

(Ponovi se antifona.) 

 • Slava Ocu i Sinu * i Duhu Svetomu.
 • Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda *
 • i u vijeke vjekova. Amen.

(Ponovi se antifona.) 

ZAVRŠETAK OBREDA

1049. Slavitelj ispruži ruke nad narod i blagoslovi ga riječima:

Bog sabire Crkvu iz mnogih naroda;

on neka svojom blagošću blagoslovi vas

koji ste se ovdje radosno sabrali

na blagoslov novoga zvona.

O. Amen.

Neka on, milosrdni Otac, udijeli

da ovo zvono svojim zvučnim glasom

poziva vjernike u crkvu

te pažljivo slušaju Božju riječ.

O. Amen.

On neka ukloni svaku podijeljenost među braćom,

da iskrenom ljubavlju ljube jedni druge

i jednodušno slave božanska otajstva.

O. Amen.

Blagoslovio vas svemogući Bog,

Otac i Sin + i Duh Sveti.

O. Amen.

1050. Ako je zgodno, slavitelj i vjernici netom blagoslovlje­nim zvonom zvone u znak veselja. Pohvalno je obred završiti prikladnom pjesmom.

1051. Ako se zvono blagoslivlje u misi (usp. gore br. 1035), neka se uvaži ovo:

·         govori se misa dana;

·         osim na svetkovine, blagdane i nedjelje, čitanja se mogu uzeti iz mise toga dana ili od ovdje predloženih pod br. 1040-1042;

·         zvono se blagoslivlje nakon homilije po obredu opisanom u br. 1044-1047.

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas2154
Ovaj mjesecOvaj mjesec2154
UkupnoUkupno7617032

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 52