Povijesna bilješka o župi Svih Svetih - Hrvace

 

SLIKA SVIH SVETIH

 

Oltarna pala "Svih Svetih" djelo je mletačkoga slikara Francesca Maggiotta (Venecija, 1750.-1808.) To doznajemo na temelju podataka što ih je o životu i djelu slikara zabilježio Andrea Tessier 1882. godine.13 On je svoju studiju o umjetniku napisao prema vlastoručnom Maggiottovu rukopisu "Opere fatte da me Francesco Maggiotto", koja se u to vrijeme nalazi­la kod slikarova praunuka. Maggiotto u krat­kim crtama opisuje vlastita djela te spominje tri slike koje se nalaze u Dalmaciji.

"Della chiesa di S. Antonio nel Quarnero, l'anno 1772, un soffitto rappresentante la SS. Trinità, S. Antonio Abate e S. Gregorio mar­tire.

Di Matteo Lovrich, da Sim, nel 1790, una pala d'altare rappresentante tutti i Santi.

Ed a Curzola, a mezzo di Nicolo Ismaelli, nello stesso anno 1785, spedi una palletta della B.B. Della cintura, con S. Michele, S. Agostino, S. Monica, S. Carlo Borromeo, e s. Agata.14

Tessier spominje slike koje se nalaze u crkvi sv. Ante Opata u Velom Lošinju, u crkvi sv. Mihovila u Korčuli, te u župnoj crkvi u Hrvacima kraj Sinja.

Na hrvatačkoj slici u gornjem dijelu pale prika­zano je Sveto Trojstvo. Prema njemu uzlazi Bogorodica, dok su u donjem dijelu slike poredani brojni svetački likovi koji trebaju predočiti Sve Svete. Prepoznaju se u pred­njem planu poklekli sv. Frane Asiški s raspelom i stigmama, sv. Pavao s mačem gazeći kapitel, sv. Juraj, Marija Magdalena, Ljudevit Tuluški, Jelena Križarica te sv. Bonaventura. Drugi likovi nemaju jasne atri­bute na temelju kojih bi se s pouzdanjem mo­gla izvršiti njihova identifikacija.

O metodi Maggiotova rada i odlikama njego­va slikarstva rječito govore dva lika na slici s glasovite Rafaelove slike "Sv. Cecilija sa sv. Pavlom, Ivanom Evadelistom, Augustinom i Marijom Magdalenom" nastale 1514. godine, prema narudžbi bolonjske plemkinje Elene Duglioli dall'Olio za kapelu sv. Cecilije u crkvi San Giovanni in Monte u Bologni,15 preuzi­ma likove Marije Magdalene i sv. Pavla. Lik Marije Magdalene izravan je citat: doduše Maggiotto mijenja kolorit njezine odjeće, dok lik sv. Pavla ikonografski preinačuje i osta­vlja bez jasnih atributa. Možda se radi o sv. Mateju, zaštitniku naručitelja Mate Lovrića. Teško se oteti dojmu da jednostavna i jasna kompozicija Rafaelove slike nije također utje­cala na Maggiotta. Čvrstoća oblikovanja statično postavljenih likova izrazitih, skulp-torski tretiranih fizionomija i svijetli kolorit odlika su, kao i citiranje Rafaelova djela, kla­sicističkoga stilskog postupka kojega krajem 18. stoljeća Francesco Maggiotto preuzima u potpunosti.16

Sliku za župnu crkvu u Hrvacima naručio je trgovac i posjednik Mate Lovrić11 Njegova obi­telj imala je velike zemljišne posjede u Hrvacima (na Miševici), pa je logično da je njego­va obitelj18 naručila za crkvu oltarnu palu koja se izrazitošću ističe na oltarima Dalmatinske zagore. Mate Lovrić bio je u Veneciji i kao trgovac odlučio je kupiti sliku izrađenu po "pravilima suvremenih umjetničkih strujanja.

 

_ _ _ _ _ _

 1. Prema tradiciji sliku je u Hrvace donio hrvatski vojnik Kanaet iz Italije.
 2. Crkveni himni, Zagreb, 1945., 171 - 172.
 3. F. Baldasari, Carlo Dolci, Torino, 1995, 125 - 128, 183 - 184.
 4. G. Gamulin, Studije o umjetninama u Jugoslaviji, Zagreb, 1964., 100 - 101, f. 57.
 5. R. Tomić: Slikar barokne pobožnosti, Vijenac 69/ IV. Zagreb, 29. kolovoza 1996, 22.
 6. Preuzeto: Crnica dr. o. Ante Marija i Hrvati - Nacrt djela Gospina Hrvatska rukopis, Zagreb, 1953., 124-125.
 7. Fra Ante Branko Periša, ak. slikar: Sveta Marija, Služba Božja, Makarska, 1990.147.
 8. S. Brusina, Naravnoslovne crtice sa sjevero-istočne obale Jadranskoga mora, Dio drugi, putopis, 1873.155.
 9. S. Brusina: Naravoslavne crtice sa sjevero-istočne obale jadranskog mora, Dio drugi, Putopis, god. 1873, 155.
 10. S. Brusina: Naravoslavne crtice sa sjevero-istočne obale jadranskog mora, Dio prvi, Putopis, god. 1868, str. 142.
 11. Preuzeto iz Glasnika Gospe Sinjske, god. III. br. 2, 1924, 23-25.
 12. Dr. fra Jeronim Šetka - "Zbornik hrvatskih narod­nih pobožnih pjesama" Sinj 1954. U zborniku se nalazi 1231 pjesma. Fra J. Šetka zabilježio je 782 od njih, a pro­fesori dr. fra Stanko Petrov, fra Frano Nimac i dr. fra Mir­ko Čović 449. Rukopis zbornika sada se nalazi u "Institu­tu za etnologiju i folkloristiku" - Zagreb, Zvonimirova
 13. Tessier, Di Francesco Maggiotto pittore veneziano. Archivio veneto XXIII, parte I. Venezia 1882. 290-315.
 14. A. Tessier, n. dj, 304-305. Korčulansku sliku ob­javio je C. Fisković. Usp. C. Fisković, Slika Francesca Mag­giotto u Korčuli, Zbornik za likovne umetnosti 8, Novi Sad, 1972, 273-279- Korčulanska je slika potpisana (Francesco Maggiotto Veneziano), ali nije datirana, pa Tessier dopunja znanje o vremenu nastanka i naručitelju.
 15. K. Oberhuber, Raffaello, Milano, 1982, 173; isti, In­dagini per un dipinto, La Santa Cecilia di Raffaello, Bolo­gna, 1983- Slika se od 1815. godine nalazi u bolonjskoj Nacionalnoj galeriji (Pinacoteca Nazionale).
 16. R. Tomić, Slika Francesca Maggiotta u Hrvacama, Cetinska vrila 1 (5), Sinj, 1995, 24-25; isti, O slikama Francesca Maggiotta u Hrvatskoj, Mogućnosti 7/9, Split, 1995, 30-35; isti, Popravak ratom oštećenih slika iz Dalm­atinske zagore, Split, 1998. (katalog istoimene izložbe).
 17. Kačić spominje da su Filip i Grgur Lovrić u ratu s Turcima poginuli, dok se viteštvom početkom 18. stoljeća istaknuo Mate Lovrić. Takvu hrabrost mletačka je vlast na­građivala zemljišnim posjedima i drugim povlasticama. Usp. A. Kačić Miošić, Razgovor ugodni naroda slovinskoga, Pjevanje 69. slidi pisma vitezova dostojne kuće lovrića, koji vitežki vojevaše i vojujući na boju pogiboše, Zagreb, 1964, 421-423.
 18. Fra Mirko Buljac, Hrvace. Župa svih Svetih, Split-Hrvace, 2004., str. 322-324.

 

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas2164
Ovaj mjesecOvaj mjesec69745
UkupnoUkupno7612246

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 95