Fra Gabrijel Jurišić

SAŽETAK

Od blažene smrti Sluge Božjega fra Ante Antića (+1965) do danas razni umjetnici su izradili gotovo 30 umjetničkih djela u raznim tehnikama. Tako se može reći da je u prosjeku svake godine nasta­jalo po jedno djelo. Radili su hrvatski umjetnici (17) i nekoliko stranaca (5). Neka od tih djela su u Vicepostulaturi u Zagrebu, a druga (kao vitraji u Zagrebu i Sydney) ili u posjedu nekih crkava, samostana ili nekih pojedinaca. Djela su izrađena u raznim tehni­kama: ulje na platnu (12), crteži (4), vitraji (2), reljefi (2), medalja (1), medaljon (1), goblen (1) i bista (2).

Od hrvatskih umjetnika radili su: B. Bulić, I. Dulčić, D. Mataušić, A. Starčević, 1. Tomić, V. Vrljić, M. Wood i drugi; od stranih: E. Maitreau (Roma), I. Palak (Sydney) i dvojica umjetnika iz Zaira (Afrika). Svi su oni Slugu Božjega fra Antu učinili nazočnim medu ljudima i na taj način doprinijeli poznavanju i štovanju Sluge Božjega.

Uvod

Članci i studije, pjesme i skladbe, prikazi života i djelovanja u raznim listovima i novinama, časopisima i zbornicima, kao i preko 20 knjiga i brošura, a posebno glasilo Vicepostulature "Dobri otac Antić" neosporni su i živi svjedoci nazočnosti sluge Božjega fra Ante Antića među hrvatskim vjernicima, a i šire. O tome je objav­ljen bibliografski prilog u Zborniku radova s prvog simpozija o Sluzi Božjemu. 1

Već gotovo 30 godina zgrada Hrvatske katoličke misije u središtu Frankfurta/a M nosi naziv "Fra Ante Antić Haus" i tisuće naših "privremeno" zaposlenih radnika u tome gradu i tisuće Ni­jemaca svakodnevno čitaju taj potpis. I to je svojevrsna nazočnost fra Ante Antića u gradu na Majni.2

Duhovne obnove po župama u domovini i hrvatskim katoličkim misijama u inozemstvu često su bile povezane s upoznavanjem života i djelovanja te sa širenjem štovanja Sluge Božjega.3

Sve je to znak i svjedočanstvo da je poznavanje života i karizme fra Ante Antića svakim danom sve življe i intenzivnije, što se posebno pokazalo u prigodi tiskovne konferencije, održane u Zagrebu, 13. IV. 1993. g. nakon koje su HRTV, novine i druga sredstva društvenoga priopćivanja obavijestila hrvatsku javnost o svetačkom životu uzornoga franjevca fra Ante Antića.

Međutim, postoji još jedna skupina kulturnih radnika, koja na poseban način doprinosi upoznavanju Sluge Božjega i širi njegovo štovanje. To su likovni umjetnici. Doista, i neki glazbenici, npr. Mario Nardelli Stariji, već su objavili svoje skladbe u čast fra Ante. No, ovdje će biti govora samo o djelima likovnih umjetnika, jer se tom tematikom kao cjelinom još nitko nije pozabavio.

Umjetnici, naime, pera, kista i dlijeta od najstarijih vremena svojim su djelima na osobit način doprinosili upoznavanju života i poslanja Božjih ugodnika i na taj način doprinosili širenju njihova štovanja. Kao što je cijela Biblija, a posebno evanđelja, kroz 2000 godina bila, a i danas je, nepresušno vrelo i nadahnuće likovnim umjetnicima, tako su im i životi svetaca i njihove karizme bili stalni izazov. Ne samo portrete, nego i razne (ne)zgode, u kojima se je pojedini svetac našao, umjetnici su ovjekovječili svojim djelima. Treba se samo sjetiti npr. kamenovanje Sv. Stjepana, Sv. Martina i prosjaka, Sv. Franje i guhijskoga vuka, ili prizora kada sv. Ante Padovanski u Riminiju propovijeda pticama, kao i tolikih drugih prizora iz života raznih svetaca.

Sluga Božji fra Ante Antić za života nije skupljao svoje fo­tografije i sigurno nije mislio da će netko izraditi njegov portret. Međutim, u proteklih gotovo 30 godina od njegove blažene smrti više je umjetnika izradilo njegov lik i to u raznim tehnikama: ulje na platnu (8), crtež olovkom (4), reljef u drvu, gipsu ili bronci (3), medaljon i medalje u bronci i srebru (3), biste u drvu i gipsu (3), vitraj (2), i goblen (1). Dakle, više od 20 umjetnika izradilo je u raznim tehnikama i materijalima gotovo 30 likova fra Ante Antića. To znači u prosjeku svake godine po jedno umjetničko djelo.

 

Djela likovnih umjetnika

Ovdje donosimo kronološkim redom popis i kratki opis pojedi­noga djela s oznakom imena i prezimena autora i drugim podacima, koji su bili dostupni.

 1. Vremenski je prva akad. kip. Mila Wod (+ 1968.). Odmah, naime, nakon smrti Sluge Božjega izradila je gipsani reljef (81x68 cm), koji je dugo bio u sobi, u kojoj je fra Ante umro, a brončani odljev toga reljefa nalazi se nad sarkofagom Sluge Božjega u kripti crkve Majke Božje Lurdske u Zagrebu (Zvonimirova ulica). Reljef prikazuje fra Antu kako blagoslivlje mladića, kojega je duhovno vodio, a nad njim lebdi Duh Sveti u liku goluba. (Možda se i sam sarkofag može smatrati umjetničkim djelom).
 2.  Akad. slikar Z. Verić izradio je fra Antin portret crtež olov­kom, (65x50 cm) prema poznatoj fra Antinoj fotografiji (pogleda upravljena prema nebu). Djelo je nastalo u Osijeku 1966. godine.
 3. Akademska slikarica E. Maitreau izradila je jedno ulje na platnu (75x55 cm). Bilo je to u Rimu 1970. godine. Djelo se danas čuva u Vicepostulaturi u Zagrebu.
 4. Poznati hrvatski portretist, akad. slikar Bruno Bulić (+1990.) izradio je fra Antin portret - ulje na platnu (60x50 cm) 1970. go­dine. Bulić će se još jednom vratiti fra Antinu liku ostvarenu u istoj tehnici ulje na platnu, (80x65 cm) 1990. godine. Fra Ante je tu prikazan kako čita iz knjige pred križem koji visi na zidu. Oba se portreta čuvaju u Vicepostulaturi.
 5. U Zagrebu je 1970. god. akad. kipar A. Čačković izradio medaljon u bronci s likom Sluge Božjega (0 19 cm), koji se također čuva u Vicepostulaturi.
 6. Samo godinu dana kasnije (1971.) akad. slikar Ivan Tomić Femić prikazao je fra Antu, ulje na platnu (75x52 cm). On će se fra Anti vratiti i 1979. godine i izraditi drugi portret olovkom, (100x70 cm). Oba djela posjeduje Vicepostulatura.
 7. Treba posebno upozoriti na veliki vitraj (3,15x0,75 m) akad. slikara Ive Dulčića (+1975.) u kapeli Majke Božje Lurdske u Zagrebu (Vrbanićeva 35), koji je izrađen 1971. godine. Fra Ante je prikazan u roketi i štoli s knjigom u ruci; nad njim je sunce, a u podnožju natpis: "O. Ante Antić." Skica za vitraj (97x27 cm) nala­zi se u Vicepostulaturi.
 8. Na obalama Tihoga oceana u dalekom Vancouveru (Kanada) ing. Petar Bulić izradio je poprsje fra Ante Antića i darovao ga hrvatskoj župi Srca Marijina 4. III. 1973. god. na priredbi koja je upriličena u prigodi osme obljetnice smrti Sluge Božjega. Bista je vlasništvo župe, a nalazi se u župskoj dvorani.4
 9. Akad. kipar Ante Starčević dao je 1977, god. nacrt za goblen s likom o. Antića, a prof. Božena Novosel izradila je goblen (120x90 cm) u Zagrebu 1977.-1983. godine. Goblen se nalazi u prostorijama Vicepostulature.
 10. Vidi broj 6.
 11. Kipar naivac Mato Mihanica izradio je 1980. god. u Zagre­bu lik fra Ante Antića u drvenom reljefu, koji se čuva u Vicepostu­laturi
 12. U dalekoj Australiji u hrvatskoj crkvi sv. Nikole Tavelića u sydneyskom predgrađu St. John's Parku slovački umjetnik Ivan Polak prikazao je na vitraju u lađi crkve lik fra Ante Antića. Djelo je izrađeno 1986. godine.
 13. Slikar naivac Tonči Portolan naslikao je fra Antin portret ulje na platnu, (80x60 cm) u Dubrovniku 1987. godine. Ta se slika nalazi u Vicepostulaturi.
 14. Također 1987. god. kiparica Aleksija Vera Sinovčić izradila je u Zagrebu bistu fra Antinu u gipsu (56x60 cm), koja se čuva u Vicepostulaturi.
 15. U godini 1988. nastala su tri umjetnička djela u čast fra Ante Antića. Akad. slikar Boris Bahunek naslikao je portret o. Antića, ulje na platnu, (40x35 cm), koji čuva Vicepostulatura.
 16. U Ivanovcu je kipar naivac Vjekoslav Žnidarec iste godine napravio Antićevu bistu u drvu ( 56x60 cm), koja se danas nalazi u prostorijama Vicepostulature u Zagrebu.
 17.  Vidi br. 4.
 18. Umjetnica Olga Sertić koristi izvanredni svoj umjetnički dar da cvijećem iz prirode, kao i raznim nakitima i medaljicama obo­gaćuje sama umjetnička djela ili slike duhovnih velikana iz povi­jesti Hrvata. Tako je zbog primljenih milosti po zagovoru Sluge Božjega njegovu sliku ukrasila raznim medaljicama (1991.) i ukrasima kakvog ga ona u svome viđenju vidi u nebeskoj slavi. Slika se čuva u Vicepostulaturi.
 19. Akad. slikar Vladimir Vrljić Ankin naslikao je u Zagrebu 1992. god. kako fra Ante u roketi i štoli pred oltarom moli nad dvoje svojih penitenata, ulje na platnu, (140x100 cm). Djelo se čuva u Vicepostulaturi.
 20. Iste godine (1992.) akad. slikar Smiljan Vinčenco Popović naslikao je portret Sluge Božjega, ulje na platnu, (50x40 cm).
 21. Isti je umjetnik iste godine naslikao i drugi fra Antin por­tret, također ulje na platnu (50x40 cm).
 22. Isti je umjetnik iste godine izradio i treći fra Antin portret, crtež olovkom, (48x34 cm). - Sva tri djela nalaze se u Vicepostula­turi.
 23. U godini održavanja Drugoga znanstvenog zbora o fra Anti Antiću (u prigodi 100. obljetnice njegova rođenja) akad. kipar Damir Mataušić izradio je spomen-medalju Sluge Božjega (5,5 cm) i medaljon (15 cm). Na aversu je lik o. Magistra s natpisom: "Stota obljetnica rođenja fra Ante Antića ++ 1893 + 1993. + + ", a na reversu crkva Majke Božje Lurdske u Zagrebu, nad crkvom franjevački grb među zvjezdicama, a u dnu sarkofag s natpisom uokolo: "Svetište M. B. Lurdske u Zagrebu čuva tijelo Sluge Božje­ga od 1970. godine." Medalju je kovao u bronci i srebru majstor Vladimir Mataušić iz Zagreba. Po jedan primjerak je predan sv. ocu papi Ivanu Pavlu II., kardinalu Franji Kuharicu, generalu Fra­njevačkoga reda fra Hermanu Schaliicku, predavačima i uglednim gostima na II. znanstvenom zboru u Splitu.
 24. U Vicepostulaturi se nalazi portret fra Ante Antića, grafika, (60x40 cm) nepoznatoga autora. Također se ne zna ni godina izrade portreta.
 25. Također Vicepostulatura posjeduje i portret Sluge Božjega izrađen u bakru (33x25 cm) isto tako nepoznatoga autora. Ne zna se ni za godinu nastanka portreta.
 26. Fra Stojan Damjanović, franjevac Provincije Presvetog Otk­upitelja i misionar u afričkoj državi Zair, u misiji Nvatende (Buka-vu), donio je na znanstveni zbor u Splitu i predao Vicepostulaturi reljef, poprsje fra Ante Antića, izrađen na bakrenoj ploči (54x35 cm). Reljef je izradio umjetnik Munenge.
 27. Također je fra Stojan donio i jednu sliku na platnu (48x35 cm) s likom o. Antića, što ju je izradio također zairski umjetnik Dady.

Po svjedočanstvu fra Stojana u mnogim kolibama urođenika u misijama Nvatende u Luhvvinja mogu se naći slike i Sluge Božjega fra Ante Antića. Ukućani mu se preporučuju u svojim potrebama i mole za njegovo proglašenje blaženim i svetim.

Oba ova djela donesena iz Zaira nalaze se u Vicepostulaturi.

Neka su od tih djela reproducirana na naslovnim stranicama glasila Vicepostulature "Dobri otac Antić" 5 Inače se o njima goto­vo nije pisalo. 6 Stoga bi bilo potrebno da povjesničari umjetnosti prosude kakva je umjetnička vrijednost navedenih djela. Pisac ovih redaka ne može ulaziti u tu problematiku.

 

Zaključak

Svrha je, naime, ovoga rada bila upozoriti na ta djela i iznijeti osnovne podatke o njima. Svakako je značajno da je od blažene smrti Sluge Božjega do danas gotovo svake godine nastalo bar jedno umjetničko djelo. Radili su to uglavnom hrvatski umjetnici, ali i stranci (Francuskinja, Slovak i tri Zairca iz plemena Maši).

Treba zahvaliti umjetnicima, koji su se potrudili u svojim djelima prikazati fra Antu onako kako su ga oni doživjeli. Treba zahvaliti i idejnim začetnicima pojedinih djela, npr. nikada se ne bi sjetio u dalekoj Australiji fra Ante Antića slovački umjetnik Ivan Polak, da nije bilo fra Gracijana Biršića, zagrebačkoga franjevca i hrvatskoga dušobrižnika u Sydneyju, koji je dao tu ideju i koji se potrudio da se ta ideja ostvari. Također treba zahvaliti i onima koji su snosili mate­rijalne troškove, jer je svima jasno da slike većih dimenzija, vitraji, ili medalje zahtijevaju i određena novčana sredstva.

Sva ta djela - slike, vitraji, reljefi, medalje, biste i dr. - već samim svojim postojanjem svjedoče da je fra Ante ne samo nazočan među hrvatskim vjernicima, nego bi se moglo reći da je nazočan i na drugim kontinentima (Sjeverna Ame­rika, Australija, Afrika).

 

 1. FRA HRVATIN GABRIJEL JURIŠIĆ, Bibliografija sluge Božjega fra Ante Antića. Zbornik, Karizme, lik i djelo sluge Božjega o. Ante Antića. Zagreb, 1991, 153-178. 
 2. Usp. Franjevačka provincija Presvetoga Otkupitelja. Split 1979, 217.
 3. Usp. npr. Spomendani o. Ante Antića. Dobri otac Antić, XIX/1989, 2, 18-33 (Nabrojene su župe: Slavonski Brod, Zagreb, Sinj, Karin, Brist, Gradac, Mirlović, Studenci, Proložac, Krapina, Runović, Waiblingen, Ludwigsburg, Kreševo, Potravlje i Metković. Priloženo je 18 fotografija). Glasilo Vicepostulatura DOA redovito donosi izvještaje o širenju upoznavanja i štovanja fra Ante Antića po župama u domovini i u inozemstvu.
 4. Usp. O. FRA BONE PRCELA, Fra Ante Antić na obalama Pacifika, Dobri otac Antić, 111/1973, 1,3.
 5.  Tako je Dulčićev vitraj prvi put objavljen u glasilu Vicepostulature Dobri ome Antić" HI/1973, 1, na naslovnoj stranici (u boji), zatim kroz cijelu 1973. i 1974. godinu.
 6. O ponekom se djelu pisalo, ali više u sklopu izvještaja s neke akademije ili komemo­racije; usp. bilj. 4.

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

WIESBADEN-NAUROD: Duhovne vježbe za hrvatske svećenike i đakone iz zapadne Europe

************

Šubićevac: Čitanje Biblije

************

XIV. nacionalni tečaj za duhovne asistente OFS-a i FRAME

************

SPLIT: Seminar daljnje izobrazbe za pastoralne suradnike i suradnice iz hrvatskih katoličkih misija i zajednica u Njemačkoj

************

Živogošće: XXXIII. Obiteljski susret

************

Antićevo 2020.

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas980
Ovaj mjesecOvaj mjesec70195
UkupnoUkupno7537028

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 53