Pisma redovnicama sluge Božjega fra Ante Antića

U izdanju Vicepostulature sluge Božjega fra Ante Antića tiskana je knjiga „Na svetost pozvane – Pisma redovnicama“. Knjigu je priredila s. Marija Asumpta Strukar, predgovor je napisao kardinal Josip Bozanić, a pogovor fra Josip Šimić.

U knjizi je sabrano 413 pisama redovnicama sluge Božjega fra Ante Antića koji je napisao ukupno 2265 pisama od kojih 988 pisama redovnicama, 792 pisma svećenicima i 485 pisama laicima.

 

 


PREDGOVOR

kardinal Josip Bozanić

Nalazimo se u Godini posvećenog života, koju je za svu Crkvu proglasio papa Franjo. Ta je Godina započela 30. studenoga 2014. godine, a završit će blagdanom Isusova prikazanja u hramu, 2. veljače 2016. godine. Povod toj odluci Svetog Oca je 50. obljetnica dogmatske konstitucije Drugog vatikanskog koncila o Crkvi Lumen gentiurn, u čijem se 6. poglavlju govori o redovnicima, te 50. obljetnica koncilskog dekreta o prilagođenoj obnovi redovničkog života Perfectae earitatis.

Papa nam u svome Apostolskom pismu stavlja pred oči brojne uzore svetaca i svetica iz različitih redova i družbi: Benedikta, Bazilija, Bernarda, Franju, Dominika, Ignacija Loyolskoga, Tereziju Avilsku, Angelu Merici, Vinka Paulskoga, Ivana Boska te bi. Majku Tereziju iz Kalkute.

I naš hrvatski narod, kao i naša Crkva, bez redovništva bio bi siromašniji na svim područjima svoga hoda kroz bremenitu povijest. Kako bismo otkrivali i vrednovali primjere svetosti u vlastitoj sredini, Vicepostulatura sluge Božjega fra Ante Antića, prigodom 50. obljetnice fra Antine blažene smrti, priredila je knjigu pod naslovom: »Na svetost ' pozvane - Izbor iz pisama redovnicama«. Iz pisama se iščitava da je fra Ante na sebi svojstven, nenametljiv, ali poticajan način, vršio apostolat duhovnog vodstva usmjeravajući svećenike, redovnike i redovnice, kao i laike da u svom vremenu žive pod vodstvom Duha Svetoga.

U apostolatu duhovnog vodstva fra Antu je resila jasnoća, kojom se od prvog pisma, upućena Klarisama u Splitu 7. svibnja 1926. godine, poziva na Krista: »Tražite stoga najprije Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati« (Mt 6,33). Kao svećenik i redovnik, odgojitelj i ispovjednik, fra Ante je zanesen Božjom ljubavlju po kojoj želi potpuno ispuniti Očevu zapovijed ljubavi prema Bogu i bližnjemu. Stoga ulogu svoga duhovnog posredništva doživljava u pavlovskom smislu: »Živim, ali ne viša ja, nego živi u meni Krist« (Gal 2,20).

Sa željom da fra Antu mognemo u skoroj budućnosti častiti kao blaženika Crkve, s radošću preporučujem Zbirku njegovih 413 izabranih pisama redovnicama - Na svetost pozvane, da u Godini posvećenog života bude poticaj na evanđeosko svjedočenje i služenje, ponajprije našim redovnicama i redovnicima, ali i svim vjernicima.

Odajem priznanje svima koji su sudjelovali u pripremi zbirke fra Antinih izabranih pisama redovnicama te na njih i na sve koji budu čitali pisma Sluge Božjega, rado zazivljem blagoslov Trojednoga Boga te zagovor Marije Majke Crkve i blaženog Alojzija Stepinca.

U Zagrebu, na blagdan Krštenja Gospodinova, 11. siječnja 2015. godine.

 

 

UREDNIKOVE NAPOMENE

UZ FRA ANTINA PISMA REDOVNICAMA

Fra Josip Šimić, vicepostulator

Pisma su kroz povijest bila jedino sredstvo komunikacije na daljinu između roditelja i djece, rodbine i prijatelja, znanaca i suradnika, poslovnih ljudi, književnika i umjetnika, zaljubljenika i mnogih drugih. Ujedno su bila i važno sredstvo iznošenja stavova važnih osoba pa čak i jedan oblik književnog stvaranja. Posebno su važna pisma okružnice papa, biskupa, vladara i drugih koji su nosili određenu odgovornost u društvu. Ljudi se i danas dopisuju, doduše najviše elektroničkim putem.

U ovoj godini posvećenoj svim članovima ustanova posvećenog života i družba apostolskog života posvetila je Kongregacija za ustanove posvećenog života i družba apostolskog života dvije okružnice: okružnicu Radujte se (Rallegratevi) – Rim, 2. veljače 2014. i okružni cu Istražujte (Scrutate) – Rim, 8. rujna 2014. Sveti otac Franjo

uputio je apostolsko pismo svim posvećenim osobama u prigodi Godine posvećenog života 21. studenoga 2014, u kojoj je progovorio o ciljevima, očekivanjima i obzorju godine posvećenog života. U djelovanju oca fra Ante Antića pisanje pisama imalo je važno mjesto i označavalo njegovo duhovno vodstvo i ispovjedničku službu.

U ovoj godini, koju je sveti otac Franjo posvetio ustanovama po svećenog života i družbama apostolskog života, želimo ponuditi redovnicama, redovnicima, članovima družba apostolskog života (svjetovnim institutima), cijeloj Katoličkoj Crkvi u Hrvata, 413 pisama koje je sluga Božji otac fra Ante Antić pisao pojedinim časnim sestrama različitih redova i družba (od 1947. do 1965), ali i pisma koja je pisao samostanu klarisa u Splitu (od 1926. do 1964) i sestrama sv. Križa (od 1958. do 1962). U tim pismima on je duše onih koji ma je pisao vodio k izvorima i vrhuncima redovničke savršenosti i svetosti.

Iako su većina donesenih pisama pisana određenim osobama, ona su važna i pozivajuća duhovna poruka redovničkim zajednicama kojima su pripadale one kojima su pisma pisana, ali su nadahnjujuća i za cijelu Katoličku Crkvu u hrvatskom narodu, pa i šire.

Vicepostulatura je od svoga osnutka skupljala i čuvala pisma Sluge Božjega, kojih je do 1993. sakupila 2265, ukupno 3969 stranica. Prema onomu komu su upućena pisma možemo razvrstati u tri skupine: pisma svećenicima 792 [50 osoba] (1438 str.), pisma redovnicama 988 [49 osoba] (1683 str.) i pisma laicima 485 [42] (848str.).

Od ukupno 988 pisama upućenih redovnicama, priređivačica s. Marija Asumpta Strukar izabrala je 413 pisama. Da bi navedena pisma bila jasnija, donosim nekoliko napomena. Originali pisama čuvaju se u Vicepostulaturi. Oni su u ovoj knjizi vjerno prepisani. Pisma su donesena kronološkim redom. U većini pisama nisu navedeni uvodni i završni pozdravi s potpisom da se ne ponavljaju iste ili slične formulacije. U nekim su pismima manji dijelovi izostavljeni i to je označeno točkicama u zagradama (…). Označena su mjesta u kojima su pisma pisana i nadnevci. Uz svako je pismo arhivska oznaka koja upućuje na Arhiv Vicepostulature, koja čuva pisma.

Fra Ante je pisao jezikom kojim je govorio i kako ga je u školi učio. Nije mu previše stalo do književnoga izražavanja i strogih pravopisnih pravila. Zato su ispravljene samo očite pogreške, ali su ostavljeni neki arhaizmi i provincijalizmi (vas, naglašujem, uvađa i sl.). Neke je riječi pisao velikim slovima, npr. On, Njega, Njoj, kad se odnose na Gospodina Boga ili Bogorodicu Mariju.

Prije uvoda priređivačice donosimo i kratak životopis i tijek kauze oca Antića, jer će knjiga doći u ruke i onima koji ga ne poznaju. Donosimo i uvod u pisma Sluge Božjega i njegov duhovni lik kako proizlazi iz pisama, koje je napisala priređivačica knjige sestra Marija Asumpta Strukar. O većini sestara kojima je pisao, koliko je bilo

moguće, doneseni su i osnovni osobni podaci uz kratak životopis, kako bi čitatelji mogli barem donekle upoznati osobe kojima su pisma pisana.

Na kraju knjige, nakon pogovora, donosimo i kratak životopis priređivačice s. Marije Asumpte Strukar. Donosimo također sažetak na engleskom jeziku.

Vicepostulatura najsrdačnije zahvaljuje uzoritom gospodinu kardinalu Josipu Bozaniću, nadbiskupu zagrebačkom, na predgovoru za ovu knjigu.

Neka ova pisma budu svjedoci dobrote i svetosti sluge Božjega fra Ante Antića, ali neka i sve koji ih budu čitali potaknu na dublji i jači (žarči) duhovni život i molitvu da dobri Bog daruje našem hrvatskom narodu što više dobrih i svetih redovnika i redovnica. Danas u Hrvatskoj imamo oko 4400 redovnika i redovnica.

 

 

POGOVOR

Fra Josip Šimić, vicepostulator

Povodom 50. obljetnice smrti sluge Božjega oca fra Ante Antića, u godini koja je odlukom svetog oca Franje posvećena ustanovama posvećenog života i družbama apostolskog života, objavljujemo ovu knjigu pisama redovnicama sluge Božjega fra Ante Antića, naslovljenu Na svetost pozvane, kao naš doprinos proslavi Godine posvećenog život i hrvatskoj hagiografi ji općenito. U tom kontekstu nije naodmet spomenuti činjenicu da u Katoličkoj Crkvi u Hrvatskoj trenutno živi i djeluje oko 4400 redovnika i redovnica.

Od ukupno 988 pisama oca fra Ante Antića upućenih redovnicama, neka su pisma upućena pojedinačnim sestrinskim zajednicama, primjerice splitskim sestrama klarisama i sestrama sv. Križa, dok su u većini slučajeva adresati pojedinačne sestre, članice različitih redovničkih zajednica.

Priređivačica ove knjige, s. Marija Asumpta Strukar iz družbe sestara Naše Gospe, dugogodišnja suradnica u Vicepostulaturi Sluge Božjega (više od dvadeset godina), izabrala je i prikazala 413 pisama, nešto malo upućenih zajednicama časnih sestara, a većina pisma upućena su pojedinim sestrama. Prvo pismo koje je Sluga Božji napisao jest pismo splitskim klarisama napisano 1926, a posljednje koje je napisao splitskim klarisama napisano je 1964. Većina pisama upućena su pojedinim časnim sestrama. Sluga Božji pisao ih je u razdoblju od 1947. pa do 1965. Iz pisama možemo iščitati problematiku teškog položaja Katoličke Crkve u Hrvatskoj, u društvenopolitičkim nesklonim prilikama, a jednako tako i čitavog redovničkog staleža u njoj, posebno redovnica.

Uzoriti gospodin kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, u nadahnutom predgovoru ovu knjigu najsrdačnije preporučuje. Od srca zahvaljujemo uzoritom gospodinu kardinalu na preporuci i poticajima da predano čitanje predmetnog štiva pomogne svim čitateljima u njihovim nastojanjima oko osobnog vjerničkog i zajedničkog crkvenog posvećivanja.

Uz zahvale priređivačici s. Mariji Asumpti Strukar, zahvaljujemo i svima drugima koji su uložili svoj trud kako bi ova knjiga ugledala svjetlo dana: prof. Domagoju Grečlu, lektoru, grafičkom uredniku Marijanu Osmanu, te Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja na omogućavanju njezina tiskanja.

Kada je 2010. objavljena knjiga pisma svećenicima naslovljena Svećenik sam Kristov, već se tada pomišljalo na objavljivanje knjige pisama redovnicama. Sva pisma koja je sluga Božji otac fra Ante Antić pisao svećenicima, redovnicima, redovnicama i laicima prožeta su Antićevim duhovnim poticajima i žarkom željom da svi oni kojima su pisma upućena, svatko u svojem pozivu i staležu, budu pravi vjernici koji će svjedočiti za Krista i njegovo evanđelje. Možemo sa sigurnošću ustvrditi da je Sluga Božji svojim ispovijedanjem, duhovnim vodstvom i savjetima putem pisama stvorio jednu jaku duhovnu obitelj, rasprostranjenu i staleški i zemljopisno. Danas imamo i Antićevu mrežu koju su stvorili samoinicijativno štovateljice i štovatelji Sluge Božjega, koji ga nasljeduju i preporučuju mu se u svojim molitvama, i koji su međusobno povezani putem elektroničkih medija.

Svima koji uzmu u ruke ovu knjigu, pročitaju je ili barem proanaliziraju, preporučio bih da u Vicepostulaturi zatraže (naruče) zbornik trećeg simpozija o duhovnosti oca Antića, koji je održan od 2. do 4. ožujka 1995. godine. Zbornik je objavljen 1996. pod naslovom Posvećeni život i sluga Božji o. fra Ante Antić. Posebno preporučujem prvi dio zbornika (str. 1-362). Zbornik se može dobiti po simboličnoj cijeni od 30 kuna.

 

 

 

FRIAR ANTE ANTIĆ: CALLED TO HOLINESS - LETTERS TO WOMEN RELIGIOUS

SUMMARY

„Called to Holiness – Letters to Women Religious“ by Friar Ante Antić is a collection of selected letters, namely 413 out of 988 letters by the Servant of God addressed to women religious. These letters were accumulated by the year 1993 and were studied by the Office of the Vice-Postulation in the beatification procedure at the Archdiocesan Chancery in Zagreb. The book aims to make a contribution to the Year of Consecrated Life declared by Pope Francis for 2015. It displays letters addressed between 1947 and 1965 to individual nuns belonging to various orders and societies, but also the letters written to the entire religious communities by the Servant of God to the Poor Clares of Split between 1926 and 1964 (13 letters) and to the Sisters of the Holy Cross between 1958 and 1962 (12 letters).

Aside from the 988 letters to women religious, the Office of the Vice-Postulation has collected and studied 792 letters addressed to priests and 485 letters to lay people, which is a total of 2.265 letters. The precise number of letters written by the Servant of God, Friar Ante Antić is difficult to assess, since many of those to whom they were written treasure them memento. From time to time some religious communities or some families submit one of their letters from Friar Antić to the Office of the Vice-Postulation.

Letters were to the Servant of God a very important aid in spiritual direction, and so it may be said that these exchanges can be considered “correspondence course in sanctification” and that a singular apostolate is in question. They reveal that the person of Friar Ante gradually decreases, or rather withdraw into Jesus’ shadow, as the person of Jesus becomes increasingly resplendent. He incited those to whom he wrote to spiritual renewal regardless of life’s circumstances and despite adversities. Letterwriting is considered by him a task to be carried out in order that those to whom they were addressed may grow to genuinely yearn for “the dwelling places of the Lord.”

As the Servant of God grew older, his letters wherein, in a very simple way, he proffered intransigent values, increasingly reflected his holiness. From his letters to women religious emerged the persona of a simple man - aware of his human helplessness - priest and religious, novice master, spiritual father, charismatic confessor, prophet and faithful son of “The Most Faithful Mother Mary” who obtains his strength, like Paul, from Christ (Cf. Phil 4,13). Antić’s letters are an authentic testimony to his spirituality and a hymn of thanksgiving to God. He expresses his gratitude to God, bears witness with his life and prompts others to work toward their own sanctification. He stresses that he has no aspirations other than to be transformed into Christ: that nothing of his own may be found in him or in any thing, excepting Christ. (Cf. AP II/6,33). The nature of his surrender is evident in his signature, “Fra (Friar) Ante = Jesus”, which has led the writer of the documented biography, Prof. Vicko Kapitanović, Ph.D., to choose for his book the title, Conformed to Christ. For this reason we may call our book - the book you are holding in your hands - a Handbook on spirituality as it incites all of us to strive toward our own sanctification.

 

 

 

Sadržaj

PREDGOVOR kardinal Josip Bozanić

UREDNIKOVE NAPOMENE fra Josip Šimić

KRATAK ŽIVOTOPIS

SLUGE BOŽJEGA fra Josip Šimić

 

UVOD U ANTIĆEVA PISMA s. Marija Asumpta Strukar

Dragocjena duhovna baština

Prvo sačuvano pismo redovnicama

Škola posvećenja

Fra Ante u Isusovoj sjeni

Izvanredna vrsta apostolata

Duhovna obnova u svim prilikama života

O sebi, a ipak za druge

Čežnja za stanovima Božjim

Posljednja pisma - odraz svetosti

Glasnici neprolaznih vrjednota

Duhovni lik fra Ante Antića u njegovim pismima

Moćan nemoćnik

Svećenik i redovnik

Odgojitelj

Duhovni otac

Karizmatski ispovjednik

Prorok

Vjerni sin Najvjernije Majke Marije

Iskrena svjedočanstva - himni zahvalnosti

“Uvijek ste bili za me Isus”

Njegovatelj “scientiae sanctorum - svetačkog znanja”

Zaključak

 

IZBOR IZ ANTIĆEVIH PISAMA REDOVNICAMA

S. Klara Babić

S. Dionizija Balajić

S. Gema Bikić

S. Štefanija Bišćan

S. Ilona Blažeka

S. Slavica Buljan

S. Ivana Cetinić

S. Čedomila Čajko

S. Renata Dežman

S. Božena Duvnjak

S. Pelagija Erjavec

S. Henrika Glinšek

S. Bernardina Horvat

S. Vjera Jagnjić

S. Silvestra Jakobovac

S. Karmela Jukanović

S. Sofi ja Jukić

S. Ljiljana Juretić

S. Nevena Katanić

S. Amalija Klapež

S. Anuncijata Klapež

S. Ambrozija Kozina

S. M. Anđelina Kujundžić

S. Lidvina Lavrić

S. M. Imakulata Malinka

S. Sebastijana Marinčić

S. Verena Masnić

S. Salezija Mavrak

S. Lukrecija Mičić

S. M. Beata Milašin

S. Blazija Mlinar

S. Agnes Momčinović

S. Ksaverija Oreb

S. Martinka Ostrognaj

S. Ladislava Rakuljić

S. Angelina Samardžija

S. Dolores Sarić

S. Barbara Šemekar

S. Gonzaga Šmit

S. Slavimira Šnajder

S. Lidija Tomić

S. Daroslava Vojvodić

S. Josipa Zvanić

S. Rozarija Župić

Sestrama Svetoga Križa (zajednička)

Sestrama Klarisama – Split

 

KOJIM JE SESTRAMA PISAO ANTE ANTIĆ?

Družba sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga

Družba sestara Naše Gospe

Karmel - Breznica Đakovačka

Kćeri Milosrđa

Klarise

Marijine sestre

Sestre dominikanke

Sestre svetoga križa

Služavke Maloga Isusa

Školske sestre franjevke

 

POGOVOR – fra Josip Šimić

SUMMARY

BILJEŠKA o priređivačici ove knjige i autorici Uvoda u Antićeva pisma

 


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas151
Ovaj mjesecOvaj mjesec9381
UkupnoUkupno7624259

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 36