„Kao druga Rahela gledaj uvijek na svoj početak“

s. M. Tarzicija Čičmak, klarisa-Zagreb

.

U Drugome pismu Ja­nji Praškoj Klara piše: "Zaklinjem te, i ljubav­lju Onoga kojemu si se prikazala kao sveta i ugodna žr­tva opominjem te, da se sjećaš uvijek svoje čvrste odluke [o za­početom načinu života], te kao druga Rahela gledaj uvijek na svoj početak [...]" (2PJa 10-11). Klara stavlja Janji za uzor lik bi­blijske Rahele da poput nje "gle­da uvijek na svoj početak". "Uvi­jek gledaj na svoj početak" moto je Jubileja sv. Klare i osamsto-obljetnice "milosti početaka" Siro­mašnih sestara sv. Klare.

Rahela je žena Staroga zavje­ta, ljubljena žena patrijarha Ja­kova. Bila je lijepa, ali neplodna, za razliku od svoje starije i manje lijepe sestre Lee. Gospodin je ipak udijelio i Raheli dar potomstva, dva sina: Josipa i Benjamina, koje je Jakov ljubio više od ostale svo­je djece. Rahela je umrla u poro­du, dajući život Benjaminu (Post 35,16-20); zbog toga je ona prefiguracija Isusa Krista koji je umro na križu da nama dadne život u izobilju.

Zašto je Klara stavila Rahelu za uzor Janji? Prema sv. Jeronimu, Rahela znači "ona koja vidi poče­tak". Rahela je dugo čekala da po­stane Jakovljevom ženom; čekala je dva puta po sedam godina: puni­na vremena (usp. Post 29,15-30). Dugih četrnaest godina brzo joj je prošlo jer je znala da je ljubljena, željena, izabrana. Gledala je uvi­jek na svoj početak: na trenutak njihova prvog susreta (Post 29,9-12). Zbog toga "gledanja", strpljivog čekanja i ljubavi Rahela je u srednjemu vijeku, pored Marije, Martine sestre, simbolizirala kontemplativni život.

Kada Klara "zaklinje" i "opo­minje" Janju da "kao druga Rahe­la gleda uvijek na svoj početak" (2PJa 10.11) ima pred očima točno određena zbivanja koja su bila presudna za očuvanje "zapo­četog načina života" koji je zacrtala Klara, a Janja ga preuzela za svoj praški samostan. Papa Grgur IX. htio je, naime, Janjin samo­stan obdariti nekim posjedima i prihodima, što je bilo protivno njezinoj odluci da poput Franje i Klare nasljeduje Krista siro­mašnoga. Da se Janja opirala pa­pinim ponudama i trajno borila vidimo iz Trećega pisma gdje je Klara "tolikom ispunjena rado­šću zbog tvojega zdravlja, sretnog duhovnog stanja i divnih uspjeha" (3PJa 3).

"Početak" prema kojemu Janja ima neprestano upravljati svoj po­gled jest "čvrsta odluka [o započe­tom načinu života]", tj. odluka da će "živjeti u najuzvišenijemu siro­maštvu" (usp. PrKl, Uvod 2).

"Početak" prema kojemu mi da­našnje siromašne sestre imamo ne­prestano upravljati pogled svojega razuma i srca jest ono što sv. Klara naziva: "milost kojom se Svevišnji Otac nebeski udostojao rasvijetli­ti moje srce da činim pokoru po primjeru i učenju preblaženoga oca našega svetoga Franje" (usp. PrKl 6,1).

Osamstoljetnica "milosti po­četaka" našega Reda poziv je da "pomno promotrimo neizmjerne Božje darove koji su nam obilno darovani" (OporKl 6). Koji su to darovi? "Dar našega poziva" [isto 2); dar što je "Sin Božji postao naš Put" (isto 5); dar "našega prebla­ženoga oca Franje, istinskoga za­ljubljenika u Njega i Njegova nasljedovatelja" (isto); dar "činiti po­koru" (PrKl 6,1; OporKl 24); dar sestara (OporKl 17); dar što smo jedna drugoj i ljudima u svijetu "oblik, primjer i ogledalo" (usp. isto 19); dar braće koja su nam dana "kao osobita milost" (usp. PrKl 12,7) "na pomoć da napre­dujemo u boljem služenju Bogu, a nadasve u opsluživanju presvetoga siromaštva" (OporKl 51); dar "se­stre Klare" (PrKl 1,5) "naše vodi­teljice, naše časne Majke i učite­ljice" (OkrKl 3); dar "svete Majke Rimske crkve" (OporKl 44) i to­liki drugi "darovi koje smo primi­le, i danomice primamo od našega predarežljivoga Darovatelja, Oca milosrđa, i za koje smo dužne iskazivati veću za­hvalnost istomu slavno­mu Ocu" (isto 2).

Ova jubilarna godina milosno je vrijeme da se ispitamo što smo do sada učinile s Božjim da­rovima, što sada činimo i što namjeravamo uči­niti. Promatranje našega "početka" razumom i sr­cem, tj. intelektualnim naporom, istraživanjem i svim zanosom srca, mo­ralo bi obnoviti u nama zanos da živimo osobi­ti dar našega klarijanskoga poziva unutar Crkve i unutar Franjevač­ke obitelji.

U nastavku usporedbe s Rahelom Klara potiče Janju: "Čuvaj ono što sada čvrsto držiš, nastavi raditi ono što već radiš, ne gubeći sna­gu, nego žustrim trkom, laganim korakom, nesputanih nogu, da ti se čak ni prašina ne dotiče koraka, sigurna, radosno i hitro, oprezno stupaj stazom blažene sreće" (isto 11-13). Klara traži od nas da svoje najbolje snage i sve svoje vrijeme trošimo na vjernost "Sinu Božje­mu koji je postao naš Put" (usp. OporKl 5).

Kako ići tim putem? Klara o tome veoma snažno govori u Opo­ruci: "Opominjem i potičem u Gospodinu Isusu Kristu sve svoje sestre, koje jesu i koje će doći, da čitavim bićem nastoje nasljedova­ti put svete prostodušnosti, poni­znosti i siromaštva, i k tomu tako­đer časnost našega svetoga načina življenja, kako su nas u početku našega obraćenja poučili Krist i preblaženi otac naš Franjo" (isto 56-57). Nemoguće je ići tim pu­tem a ne biti zahvaćen njegovom ljepotom i ne privući druge. Zato je "[od Krista i preblaženoga oca našega Franje] sam Otac milosr­đa, predarežljivi Darovatelj, ne po našim zaslugama, nego po samome svojemu milosrđu i milosti, izlio miomiris dobra glasa na one koji su daleko kao i na one koji su bli­zu" (isto 58). "Oni koji su daleko" jesu svi muškarci i žene, čitav svi­jet koji treba ispuniti Evanđeljem. "Oni koji su blizu" jesu braća i se­stre naše mnogolike Franjevačke obitelji, koji s nama upijaju miris Kristova Evanđelja i šire ga naslje­dovanjem.

U Klarinim spisima ona i nje­zine sestre idu uvijek zajedno s Franjom i njegovom braćom. Nji­hovi počeci su zajednički. Gotovo isti. Kada su sestre započele svoj život "po primjeru i učenju pre­blaženoga oca našega svetoga Franje" (PrKl 6,1), Franjo je "pomno promatrao" (isto 6,2) njihov život, "štoviše, istraživao nas je prema primjeru svetaca i svoje braće" i "mnogo se radovao u Gospodinu" našavši da se sestre natječu s bra­ćom (usp. OporKl 27-28). Kada promatramo svoj "početak", mi sestre ne smijemo zaobići ono što sada žive i čine naša braća i sestre čitave Franjevačke obitelji, ne smi­jemo ne ugledati se na njihov pri­mjer traženja, samoispitivanja, nasljedovanja, vrednovanja. Sv. Kla­ra, naime, u nastavku govora Janji kao drugoj Raheli savjetuje: "Da bi mogla što sigurnije prolaziti pu­tem Gospodnjih zapovijedi, slije­di savjet našega časnoga oca, brata našega Ilije, generalnoga ministra, i drži do njega više nego do savjeta drugih, smatrajući si ga dragocjeni­jim od ikojega drugoga dara" (3PJa 15-16). Nismo niti prve niti jedi­ne na ovome putu nasljedovanja Krista siromašnoga i poniznoga. Premda imamo vlastitu fizionomi­ju i vlastite početke u određenom povijesnom trenutku, ipak nam je zajednički poziv s čitavom Franje­vačkom obitelji koja želi obnoviti i zanosno u ovome vremenu, među današnjim ljudima, na konkretnim prostorima živjeti Evanđelje.

Još nešto. Počeci svete Kla­re i njezinih sestara nisu bili ni­malo laki i ugodni; bili su obilje­ženi "oskudicom, siromaštvom, naporom, nevoljom, sramotnošću i prezirom od strane svijeta" (OporKl 27). Ali one su gleda­le na onaj krajnji početak svoje­ga poziva, na samoga Boga koji je "za one koji su u nj zaljubljeni već u počecima čuvao [onu skrivenu slatkoću]" (usp. 3PJa 14). "Oni koji su u nj zaljubljeni" jesu Fra­njo i njegova braća, Klara i njezi­ne sestre, danas smo to mi, toli­ko mnoštvo braće i sestara koji po primjeru Franje i Klare nastoje ići stopama Isusa Krista.

Završavam molitvom sv. Maj­ke Klare, koju je uputila za svoje sestre, i proširujem je na cjeloku­pnu našu Franjevačku obitelj: "Prigibam svoja koljena pred Ocem Gospodina našega Isusa Krista, da po molitvama i zaslugama slavne i svete djevice Marije, Majke Njego­ve i preblaženoga oca našega Fra­nje i svih svetih sam Gospodin, koji nam je dao dobar početak, dadne porast i također dadne ko­načnu ustrajnost. Amen" (OporKl 77-78).

(Brat Franjo, 5/2011., str. 6-7.)

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Regionalni sastanci

************

Šibenik / Meterize: Priče iz Vukovara

************Split / Dobri: Gospa od Zdravlja

************


Dani sv. Elizabete

************

Šibenik / Šubićevac

************

Šibenik / Šubićevac: Prikazivanje filma i humanitarna akcija

************


Sjemenište Sinj: Dan otvorenih vrata

************

Dubrava: Gospa od Zdravlja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas167
Ovaj mjesecOvaj mjesec44311
UkupnoUkupno7255244

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 39