Generalne konstitucije Reda Manje braće

Šesto poglavlje

 

„IZNAD SVEGA MORAJU ŽELJETI DA

POSJEDUJU DUHA GOSPODNJEGA I

NJEGOVO SVETO DJELOVANJE”

(PPr 10,8)

 

I. Odsjek

Načela odgoja


Čl. 126
Franjevački odgoj teži za ovim ciljem da sva braća i kandidati, po nadahnuću Duha Svetoga1, u svijetu svoga vremena mogu neprestance nasljedovati Krista po uzoru života i po Pravilu svetoga Franje.

Čl. 127
§ 1. Odgoj braće treba biti u isto vrijeme ljudski, kršćanski i franjevački2.
§ 2. Budući da odgoj treba voditi braću do pune ljudske zrelosti, gojenci neka se tako odgajaju da mognu skladno razviti svoje fizičke, psihičke, moralne i intelektualne darove3, te da se osposobe za aktivno sudjelovanje u društvenome životu.
§ 3. Da bi se braća svakodnevno obraćala i ispunjala zahtjeve krštenja, neka odgoj najprije bude kršćanski i neka podupire zajedništvo s Bogom, ljudima i drugim stvorenjima, kao i osjećaj crkvenoga služenja4.
§ 4. Na odgoj spada u prvome redu izložiti i iskusiti kako franjevački način življenja Evanđelja i života bratstva i malenosti, te stjecanje navike siromaštva i radinosti, tako i gledanje na evangelizaciju i poslanje u našemu Redu5.

Čl. 128
Franjevački odgoj neka bude potpun, i zato treba voditi računa ne samo o cijelome čovjeku nego i o pojedinim vidicima njegova poziva, posebno o dinamičnom odnosu između njegove osobne i društvene dimenzije6.

Čl. 129
§ 1. U odgoju treba s velikim poštovanjem slijediti Božje otajstvo koje se nalazi u svakoj osobi, s posebnim njegovim darovima, a u pogledu odgoja za bratstvo potrebna je osobna pratnja i razgovor7.
§ 2. Za čvrstoću prikladna odgoja neka se potiče i gaji smisao odgovornosti da se svatko nauči „razborito služiti slobodom i iz vlastite pobude i “neumorno” djelovati u bratstvu8, te da podupire zdrav kritički duh prema događajima9.

Čl. 130
Odgojna sredina mora biti prava i istinska, koju resi nužno obiteljsko ozračje u bratstvu10; k tomu neka se vodi računa o stvarnim prilikama svake kulture, kao i o vremenu u kojemu netko živi11.

Čl. 131
§ 1. Odgoj neka bude otvoren novim oblicima života i služenja nadahnutoga franjevačkim pogledom na svijet i na čovjeka12.
§ 2. Gdje prilike stvari i mjesta preporučuju, neka odgoj bude otvoren za promicanje zajedničkoga nastojanja s drugim članovima franjevačke obitelji13.

Čl. 132
Da bi braća mogla živjeti zahtjeve bratskoga zajedništva i služenja ljudima i solidarnosti sa siromasima, treba potpomagati postupno stjecanje gospodarenja sobom odricanjem samoga sebe po primjeru Kristovu14. Zbog toga disciplinu treba smatrati nužnim dijelom cijeloga odgoja15.

Čl. 133
Neka odgoj u Redu bude usklađen, postupan i dosljedan. Da se on postigne neka se u generalnim i partikularnim statutima odrede prikladna sredstva, službe i zadaće.
Čl. 134
Vlast upravljanja i nadziranja odgoja u Redu ima generalni ministar sa svojim definitorijem.II. Odsjek

Trajno obrazovanje


Čl. 135
Trajno obrazovanje braće obuhvaća tijek cijeloga života, kako osobnog tako i zajedničkog, u kojemu se vlastiti darovi, evanđeosko svjedočenje i izbor zvanja trajno razvijaju po primjeru svetoga Franje koji nas stalno poziva da uvijek ponovno „započnemo činiti dobro”16.

Čl. 136
Trajno obrazovanje neka se temelji na franjevačkoj duhovnosti i neka se uvijek obazire na cjelokupnu dimenziju manjega brata da mogne poticati njegov osobni, duhovni, doktrinarni, profesionalni i ministerijalni napredak17.

Čl. 137
§ 1. Dužnost je svakoga brata, kao onoga koji je posljednji i odlučujuće odgovoran, da se brine i proslijedi svoje trajno obrazovanje18.
§ 2. Budući da je samo bratstvo glavno središte trajnog obrazovanja, dužnost je svakoga brata, a u prvome redu gvardijana, da se brine kako bi redovni život bratstva promicao obrazovnu djelatnost19.
§ 3. Na sve ministre i gvardijane, uz pomoć kapitula bilo koje vrsti, spada da animiraju i uređuju trajno obrazovanje i da osiguraju potrebna sredstva prema odredbama statuta20.


III. Odsjek

Odgojitelji


Čl. 138
Za odgoj i izobrazbu su odgovorna sva braća, u prvome redu generalni ministar za cijeli Red, a za provincije ili druga tijela Reda njihovi ministri.

Čl. 139
§ 1. Da se započne prikladan odgoj, provincijsko bratstvo mora biti svjesno daje ono odgojna zajednica, jer je životni primjer sve braće u provinciji od najveće važnosti, da se kod svih njeguju franjevačke vrednote.
§ 2. U provinciji su prema propisu statuta točno određena braća odgojitelji po službi, kako za trajnu formaciju tako i za pastoralnu brigu o zvanjima i za početnu formaciju. Za tu tešku i odgovornu zadaću treba birati sposobnu i u franjevačkome životu potpuno zrelu braću.

Čl. 140
§ 1. Bratstvo kuće odgoja od velike je važnosti za početni odgoj. Zbog toga neka se ono sastoji od braće koja će, svjesna vlastite odgojne odgovornosti, dati valjanu pomoć onima koji se odgajaju za franjevački život21.
§ 2. Za početni su odgoj odgovorna sva braća koja pripadaju kućama odgoja, a u užem smislu magister ili rektor i, ako postoji, zbor odgojitelja, svaki na svoj način, prema propisima statuta.
§ 3. U odgojnoj kući neka magistar ili rektor zajedno s braćom kuće, još više sa zborom odgojitelja ako postoji, upravlja cijelim odgojem i usklađuje odgojne djelatnosti, vodeći računa o cijelome bratstvu kojega pravilno uređenje spada na gvardijana.

Čl. 141
§ l. Na svakome stupnju osnovnoga odgoja neka odgojitelji prate svakoga odgajanika na njegovu putu22.
§ 2. Odgojitelji neka najtješnjom povezanošću duha i akcije nastoje dovesti odgajanike do aktivnoga sudjelovanja u vlastitoj formaciji23.

Čl. 142
Prema odgovarajućim statutima Red i provincija neka naprave programe za pripravu odgojitelja i profesora, neka se pobrinu za njihovo trajno obrazovanje i priskrbe im potrebna sredstva da ispune povjerenu službu24.

Čl. 143
Oni koji su doznačeni odgoju u Redu, provincijama i konferencijama provincijala neka se među sobom dogovaraju kako bi prosudili vlastita iskustva, unapređivali uzajamnu suradnju i pomoću zajedničkih općih prosudbi promicali jedinstvo usmjerenja25.IV. Odsjek

Pastoralna briga za zvanja


Cl. 144
Sva braća, posebno ona u pastoralu zvanja, neka Božji narod učine svjesnim svoje dužnosti s obzirom na poziv svih [sva zvanja], a onima koji k nama dolaze neka pomažu da svoju odluku ucijepe u kraljevstvo Božje26.

Čl. 145
§ l. Neka se braća, svjesna privlačne snage svetoga Franje, brinu da način njegova života i vrednote pokazuju svim ljudima kao bitni elemenat našega poziva, i neka žive s takvom pomnjom, vjerodostojnošću i radošću da bi oni mogli taj život izabrati i zajedno živjeti27.
§ 2. Odgovornost za promicanje i podržavanje novih zvanja spada na sva bratstva i na pojedinu braću28.
§ 3. Pastoralnu skrb za zvanja treba vršiti u zajednici s drugim promicateljima zvanja u mjesnim crkvama, posebice s drugim promicateljima zvanja franjevačke obitelji29.

Čl. 146
§ l. Klice zvanja neka se brižno njeguju bilo u vlastitim obiteljima, bilo u našim sjemeništima ili u drugim zavodima gdje borave oni koji pokazuju nadu ulaska u franjevačku obitelj30.
§ 2. Svrha spomenute skrbi neka bude da se kod kandidata na poseban način gaji i potiče ljudska i vjerska zrelost31.

Čl. 147
Animiranje i usklađivanje pastoralne skrbi za zvanja neka bude određeno u statutima.V. Odsjek

Početni odgoj


Čl. 148
§ 1. Početni odgoj započinje danom kad se odgajanik prima u postulaturu u našemu Redu i traje do dana njegove konačne odluke koja se potvrđuje svečanim zavjetovanjem.
§ 2. Početni odgoj u Redu obuhvaća tri stupnja: postulaturu, novicijat i vrijeme privremenih zavjeta.

Čl. 149
Postulatura je vrijeme u kojemu kandidat traži da prihvati naš život, s nakanom da se prikladno pripremi za novicijat, a provincijsko bratstvo, pošto su se prikladno i uzajamno upoznali, odvagne svoj odgovor o njegovu pripuštanju u novicijat32.

Čl. 150
Da se ispune ciljevi postulature, braća neka pomognu kandidatu u upoznavanju samoga sebe, u upotpunjavanju prve kršćanske formacije ako je potrebno, u ispitivanju nutarnjih uzroka vlastitog zvanja te u postupnom stjecanju i kušanju franjevačkoga života33.

Čl. 151
Odredbe o pripuštanju, vremenu, načinima i obavljanju postulature, neka se donesu u generalnim i partikularnim statutima, obdržavajući što po pravu treba obdržavati34.

Čl. 152
Novicijat, kojim se započinje život u Redu, jest vrijeme dubljeg odgoja, a usmjereno je tome da novaci upoznaju i iskustveno dozive način života svetoga Franje te u njegovu duhu dublje oblikuju razum i srce kako bi bolje procijenili vlastito zvanje u Gospodinu i potvrdili svoju odluku i prikladnost35.

Čl. 153
§ 1. Da dublje upoznaju franjevački život, neka se novaci dadnu na proučavanje Pravila, drugih spisa svetoga Franje i franjevačkih izvora, kao i Generalnih konstitucija i generalnih i partikularnih statuta te povijesti Reda i provincije36.
§ 2. Da dublje iskustveno dozive franjevački život, neka se novaci posvete vježbama kontemplacije, pokore, siromaštva, bratstva, rada i poniznoga služenja potrebnima našega vremena, bilo u kući bilo izvan nje, prema propisima statuta37.

Čl. 154
§ l. Odgoj novaka neka bude cjelovit tako da se njihov odgojni put usavršava postupnim i aktivnim sudjelovanjem u životu mjesne crkve i društva38.
§ 2. Da bi se odgoj novaka upotpunio, provincijali mogu, prema propisima statuta, odrediti više vremenskih razdoblja apostolskoga vježbanja izvan novicijatske zajednice, obdržavajući što po pravu treba obdržavati, samo da novicijat ne prijeđe dvije godine39.

Čl. 155
U pogledu pripuštanja, obučavanja, otpuštanja, mjesta, vremena, upravljanja i valjanosti novicijata, neka se obdržava opće i vlastito pravo40

Čl. 156
§ 1. Kad završi vrijeme novicijata, neka se novaka, ako se smatra prikladnim, pripusti na privremeno zavjetovanje, i tim se zavjetovanjem pripaja Redu41.
§ 2. Provincijalni ministar je nadležan, uz savjetodavni glas svoga definitorija koji se traži za valjanost, pripustiti novaka na prvo zavjetovanje42.
§ 3. O vremenu i uvjetima privremenoga zavjetovanja neka se obdržava opće i vlastito pravo43.

Čl. 157
Vrijeme privremenoga zavjetovanja jest ono u kojemu se usavršava odgoj za punije provođenje Redu svojstvena života i za prikladnije ostvarenje njegova poslanja, a braća se pripremaju za polaganje svečanih zavjeta44.

Čl. 158
§ 1. Braća koja su se privremeno zavjetovala trebaju nastaviti specifično franjevački odgoj u njegovim različitim vidicima, teoretski i praktično i, ako se smatra prikladnim, u zajedništvu s drugim članovima franjevačke obitelji45.
§ 2. Takav odgoj treba pružiti svoj braći, prema odredbama generalnih i partikularnih statuta u kojima treba utvrditi uvjete, vrijeme i način provođenja.

Čl. 159
§ 1. Pošto propisno istekne vrijeme privremenoga zavjetovanja, braća koja svojevoljno traže i za koju se utvrdi da su prikladna neka se pripuste na svečano zavjetovanje, i samim se tim zauvijek pripajaju Redu46.
§ 2. Provincijalni ministar je nadležan, uz savjetodavni glas svoga definitorija koji se traži za valjanost, pripustiti braću na svečano zavjetovanje.
§ 3. Što se tiče vremena i uvjeta za svečane zavjete, neka se obdržava opće i vlastito pravo47.VI. Odsjek

Drugi vidici odgoja


A. Doktrinarni, profesionalni i
tehnički odgoj

Čl. 160
§ 1. Neka sva braća prime srazmjerni odgoj u filozofiji, teologiji, pastoralu i u znanostima ili umijećima, prema svojim sposobnostima da bi mogla bolje koristiti izgradnji kraljevstva Božjega48.
§ 2. O sustavu toga odgoja neka se odredbe donesu u posebnim Statutima.

Čl. 161
Da bi Red mogao uspješnije ispuniti svoje poslanje, svaka se provincija treba zdušno brinuti ne samo za franjevački odgoj članova nego i za njihovu izobrazbu u znanostima i umijećima prema potrebama Crkve, Reda i provincije i prema milosti rada koja je svakome dana49.

Čl. 162
Neka se sva braća zdušno posvete studiju prema vlastitome položaju tako da, uvažavajući otvorena duha napredak znanosti i umijeća, budu dobro pripravljena naviještati Evanđelje i odgovoriti kulturi našega vremena50.

B. Odgoj za službe

Čl. 163
Braća, pozvana na bilo koju crkvenu službu, moraju se obrazovati nužnim tečajevima i prikladnom pripravom bilo duhovnom bilo pastoralnom, držeći se propisa prava51.

Čl. 164
Pouka za službe i svete redove neka bude prožeta franjevačkim duhom tako da u vjernosti tome duhu, izvršavaju službe52.

Čl. 165
Vlastiti provincijalni ministar nadležan je pripustiti braću na službe i svete redove, obdržavajući što po pravu treba obdržavati53.VII. Odsjek

Promicanje studija u Redu


Čl. 166
§ 1. Franjevački studij, filozofski i teološki, u Redu i provincijama treba promicati i gajiti osobitom brigom.
§ 2. Najviše se treba brinuti da se izobraze stručni predavači duhovnosti, franjevačke povijesti, filozofije i teologije koji će, u duhu svetoga Franje i ostalih učitelja Reda, davati duh i život54.

Čl. 167
§ l. Pravo i dužnost obvezuje Red Manje braće da ima vlastita učilišta koja su pod generalnom ili provincijskom ili međuprovincijskom, a također i međufranjevačkom upravom55.
§ 2. Pravo je i dužnost Reda manje braće da ima vlastita učilišta za spremanje kandidata za svete redove, kao i vlastite više institute vjerskih znanosti.
§ 3. Učilišta u Redu trebaju obdržavati odredbe utvrđene općim i vlastitim pravom56.


_______
1) Usp. PPr 2,1.
2) Usp. Med F 4-18.
3) Usp. ZKP 795.
4) Usp. Med F 43-45 52-53 55-58 59-61.
5) Usp.Med F 29-32 46-54; DOI 81 8.9 12-14; Bah 41; NPr 1.
6) Usp. Med F 18-19; DOI 81 13.30.
7) Usp. Med F 4.17 33-34.
8) OT 1 1b; usp. Med F 16-22.
9) Usp. Med F 33.
10) Usp. Med F 21.
11) Usp. DOI 81 3 15.69.
12) Usp. DOI 81 7 10-11.
13) Usp. DOI 81 81.
14) Usp. Fil 2,7.
15) Usp. OT 1 1b.
16) Usp. 1Čel 103; DOI 81 45-46.
17) Usp. Med F 42; DOI 81 48; ZKP661.
18) Usp. DOI 81 48.
19) Usp. DOI 81 49.
20) Usp. NPr 18,1; DOI 81 51; ZKP 661.
21) Usp. Med F 20.25; DOI 81 28.65.
22) Usp. Med F23; DOI 81 42.
23) Usp. Med F 20; DOI 81 4.
24) Usp. DOI 81 63 80.59.
25) Usp. DOI 81 22 23.
26) Usp. Med F 12.
27) Usp. Med F 6; DOI 81 25.10.
28) Usp. Med F l 3; DOI 81 24.
29) Usp. Med F 12.
30) Usp. Med F 37.
31) Usp. Med F 36. 
32) Usp. RB 2,1 sl.; DOI 81 38.
33) Usp. Med F 38; DOI 81 39.
34) Usp. Z KP 597.
35) Usp. Med F 40; Z KP 646.
36) Usp. DOI 81 27.
37) Usp. ODI 81 29.
38) Usp. Med F 41; CCGG 73 166,2.
39) Usp. Z KP 648,2.3.
40) Usp. ZKP 641-653.
41) Usp. ZKP 653,2 654.
42) Usp. ZKP 656,3.
43) Usp. ZKP 655-657,1.
44) Usp. ZKP 659,1.
45) Usp. ODI 81 30.
46) Usp. ZKP 657,1.
47) Usp. ZKP 657-658.
48) Usp. ODI 81 7.8,17.
49) Usp. PPr 5,1; ODI 81 74.
50) Usp. ODI 81 3,82.
51) Usp. ZKP 659,3.
52) Usp. 2 Pkl; PBr.
53) Usp. ZKP 1019,1.
54) Usp. OR 13; ODI 81 32.
55) Usp. ODI 81 75sl.
56) Usp. ZKP 659,3.


 

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas2322
Ovaj mjesecOvaj mjesec2322
UkupnoUkupno7617200

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 81