Program formacije u Franjevačkoj mladeži
Prema izvorima:

 

“Budimo poput Franje” – skripta za formaciju (S1)

 

Teme:

Što je Franjevačka mladež?

Nasljedovatelji Isusa Krista po primjeru Franje Asiškoga

U neprekidnom obraćenju

U bratstvu

U siromaštvu i poniznosti

U molitvi

Živo kamenje Crkve

Zauzeti u svijetu

Oruđe mira i dobra

Prepuni radosti

Mladi ispunjeni nadom

 

Skripta za formaciju Zagrebačkog područnog bratstva (S2)

 

Teme:

Svijet i ja

Zajednica (bratstvo)

Sakramentalni život člana Frame

Evanđelje

Evanđeoski savjeti – poslušnost, siromaštvo i čistoća

Molitva

Identitet Franjevačke mladeži

Obećanje (razmatranje nad tekstom obećanja)

Pjesma stvorova sv. Franje Asiškog

 

Skripta za formaciju Primorsko-istarskog područnog bratstva (S3)

 

Teme:

Frama: Put poziva

Franjino djetinjstvo i mladost u okruženju svijeta – Traženje

Franjo i gubavac – Obraćenje

Franjo u sv. Damjanu – Poziv

Franjin život po evanđelju, prva braća – Osnutak reda

Sv. Klara – Učiteljica života

Život u zajednici – Rivotorto

Kapitul – Susret s braćom u Porcijunkuli

Franjo i Crkva

Pravilo – Zakon života

Franjina stigmatizacija i smrt – La Verna

 

Predgovor

Ovaj program formacije izrađen je kao orijentir za sva bratstva. U našem nacionalnom bratstvu još ne postoji jedinstven program niti jedinstveni materijali po kojima bi se mladi pripremali za svoje framaško – franjevačko zvanje. Materijali ovise o područnim zalaganjima, te se može naći dosta kvalitetnih sadržaja i materijala. Ipak, potrebno je da se duhovni asistenti na nacionalnoj, područnoj i mjesnoj razini, kao i bratski animatori FSR-a pobrinu za jedinstven program i materijale po kojima bi se odvijala formacija u Franjevačkoj mladeži prema dokumentu Frama: Put franjevačkoga poziva. To je projekt koji bi trebao trajati i koji bi trebalo realizirati počevši od ove godine.

U materijalima za formaciju treba paziti na terminologiju: npr. novicijat, zavjeti i slično odnose se na posvećeni, tj. redovnički život, ne na život člana Frame. Stoga je potrebno potaknuti i duhovne asistente i bratske animatore da sudjeluju u formaciji svojih framaša i da im prenose ispravnu informaciju o franjevačkoj svjetovnoj karizmi.

U prijedlogu programa ističemo važnost da je u formaciji u razdoblju upoznavanja s bratstvom, razdoblju priprave za obećanje te formaciji u razdoblju obećanja potrebno njegovati kršćanski vjerski nauk i to trajno ponavljati kroz susrete, jer ako bi se uzeo u obzir samo franjevački sadržaj, i on bi ostao nejasan bez podloge nauka Crkve. Preporuča se da nauk Crkve razlažu duhovni asistenti – kojima je to primarna zadaća – ili teološki poučeni bratski animatori i/ili voditelji formacije.

Nabrojene teme za ovu pastoralnu godinu su orijentir. Sastavljene su od tri različite i nama zasad dostupne skripte/priručnika s našim vlastitim dodatkom. Neka se one uzmu u obzir u formaciji bilo velikih, bilo malih bratstava.

Također, neka se u programu susreta mjesnih bratstava, a predlažem i na područnoj razini, prihvati poziv Zadarske nadbiskupije te neka se na susretima Frame obrađuju teme predložene u katehetskom priručniku priprave za Susret hrvatske katoličke mladeži 2010. u Zadru Da vaša radost bude potpuna.

U nadi smo da će ovo naše malo djelo biti od pomoći formaciji u vašim bratstvima, te da ćemo u skoroj budućnosti imati jedinstveni program, sadržaj i materijale za sve tri etape naše formacije. Neka Duh Sveti vodi vašu cjelokupnu formaciju i zagovor našeg nebeskog uzora i zaštitnika sv. Franje iz Asiza, te majke siromašnih sv. Elizabete.

 

 

Zadar, 30. rujna 2009.

 

fra Kristijan Kuhar, TOR

nacionalni duhovni asistent Frame

 

 

1.

Formacija u razdoblju

upoznavanja s bratstvom

 

N.B.

U formaciji u razdoblju upoznavanja s bratstvom neka na susretima sudjeluje duhovni asistent i neka se obrađuju teme nauka Crkve prema Katekizmu Katoličke crkve ili njegovu Kompendiju, koje su važne za shvaćanje i prihvaćanje kršćanskog poziva koji se ostvaruje u bratstvu Franjevačke mladeži. Predložene teme uključuju ljudske, kršćanske i franjevačke sadržaje.

“Pomoći mladima da osluhnu Božji poziv u srcu i otkriju bratstvo Franjevačke mladeži - Frame kao prikladno okruženje za započinjanje ozbiljnog puta ostvarenja vlastitoga poziva.” (Program formacije u Franjevačkoj mladeži)

 

1. Nauk Crkve: prema KKC:

- Vjerujem

- Crkva

- Molitva

- Sakramenti

Objašnjenje: Ponoviti osnovni “vjeronauk”, tj. nauk Crkve koji je potreban za ispravno shvaćanje i prihvaćanje evanđeoske poruke i franjevačke duhovnosti po kojoj mlada osoba želi živjeti.

Preporuka: KKC 1. dio, II. odsjek: Ispovijest kršćanske vjere; za Crkvu: članak 9.;

2. dio, II. odsjek: Sakramenti;

4. dio: Kršćanska molitva.

Može se uzeti i sažetak Kompendija Katoličke crkve s odgovarajućim poglavljima, ovisno o dobi framaša.

 

2. Evanđelje – poruka radosti i novosti Isusa Krista

Objašnjenje: Iznijeti osnovno o Evanđelju, predložiti čitanje evanđelja u svakodnevici kao mjestu upoznavanja osobe Isusa Krista, nalaženja odgovora na vlastita životna pitanja i usmjerenja. Početi od Markova evanđelja.

 

Preporuka:

KKC, 1. dio, I. odsjek, čl. 3.

Sveto pismo;

druga predložena literatura o evanđeljima.

 

3. Moj brat/sestra (Tko je moj bližnji?)

Objašnjenje: Kršćanski poziv je prvenstveno poziv na život u zajednici Crkve u kojoj se otkriva bližnji, osoba koja je u potrebi; jednakost vjernika u Crkvi, bratski i obiteljski odnosi unutar zajednice vjernika; pripadnost zajednici rađa odnosom prihvaćenosti; pronalaženje vlastitog mjesta u zajednici Crkve, a prema tome i pronalaženje svoga bližnjega – brata i sestre u Franjevačkoj mladeži.

Preporuka: KKC – gore navedeno o Crkvi; S2 Zajednica (bratstvo); S1 U bratstvu

 

4. Sveti Franjo Asiški – učitelj života

Objašnjenje: Životopis sv. Franje Asiškoga. Tema se može razraditi u više susreta. Ova tema neka bude uvodna u franjevaštvo. Može se dodati i životopis sv. Klare i sv. Elizabete Ugarske.

Preporuka: Životopisi sv. Franje ; S3 – mogu se izabrati teme ove skripte ovisno o sadržaju susreta.

 

5. Franjevački red danas

Objašnjenje: Objasniti pojam “Red – Ordo”, bratstvo u franjevačkom smislu; razne franjevačke obedijencije, prisutnost franjevaca u Hrvatskoj.

Preporuka: Predložena literatura o povijesti franjevačkog reda – vidi str. 9.; S3 Franjin život po evanđelju - Osnutak reda; može se uzeti i druga literatura.

 

6. Franjevačka mladež

Objašnjenje: Nakon utvrđivanja osnovnih pojmova o katoličkoj vjeri i franjevaštvu, dolazi se do Frame i upoznavanja njezinoga identiteta.

Preporuka: S1 Što je Frama, Nasljedovatelji Isusa Krista po primjeru Franje Asiškog; S2 Identitet Frame; S3 Frama: Put poziva.

 

7. Sadržaj života po evanđelju

Objašnjenje: Objasniti mladima što je to život po evanđelju, koji su njegovi sadržaji; najbolje na konkretnim primjerima starijih framaša ili bratskog animatora.

Preporuka: S2 Evanđeoski savjeti; S3 Franjin život po evanđelju, prva braća - Osnutak reda

 

 

2.

Formacija u razdoblju

priprave za obećanje

 

“Potpuno uključiti djevojke i mladiće u bratstvo mladih, koje je sastavni dio Franjevačkoga svjetovnoga reda, u Franjevačkoj obitelji.” (Program formacije u Franjevačkoj mladeži)

U formaciji za obećanja sudjeluju: voditelj formacije, duhovni asistent, bratski animator i animatori u bratstvu Frame. Neka i dalje duhovni asistent bude onaj koji će istine nauka vjere naviještati mladima, kao ovlašteni službenik Crkve.

 

1. Isus Krist – novost života

Objašnjenje: Osoba Isusa Krista kao ideal mladoj osobi; upoznavanje sa sadržajem vjerovanja; Krist u Franjinom životu i shvaćanju...

Preporuka: KKC; S3 Franjino djetinjstvo i mladost u okruženju svijeta

 

2. Obraćenje – primjer sv. Franje

Objašnjenje: Predstaviti proces obraćenja kao dio svakodnevice franjevaca; prema primjeru sv. Franje pokazati da je proces obraćenja dugotrajan i zahtjeva otvorenost Bogu i prihvaćanje Isusa Krista kao uzora života.

Preporuka: KKC; S1 U obraćenju; S3 Franjo i gubavac – Obraćenje

 

3. Susret s Bogom – molitva i liturgija

Objašnjenje: Kršćanska molitva, oblici i načini, objašnjenje; liturgija kao slavlje Crkve, napose slavljenje Službe časova i uharistije.

Preporuka: S1 U molitvi; S2 Molitva; Časoslov naroda Božjega; Rimski misal

 

4. Zajednica – mjesto susreta s Bogom i bližnjima

Objašnjenje: Bratstvo/zajednica je mjesto susreta s Bogom u molitvi i djelima ljubavi, ali i mjesto prepoznavanja svoga bližnjega. Ova tema ima za cilj dublje pronalaženje sebe unutar zajednice i prepoznavanje Boga i svoga bližnjega u zajednici – prema zapovijedi ljubavi.

Preporuka: S1 Mladi ispunjeni nadom, U bratstvu; S2 Zajednica (Bratstvo); S3 Život u zajednici – Rivotorto.

 

5. U službi malenima

Objašnjenje: Franjevačka mladež ima i svoje vlastito apostolsko poslanje. Pored svakodnevnog vjerničkog svjedočenja, to su i djela ljubavi, izraz brige i solidarnosti s malenima, po primjeru Isusa Krista i sv. Franje Asiškoga.

Preporuka: S1 U siromaštvu i poniznosti; Zauzeti u svijetu.

 

6. U službi mira i pravde

Objašnjenje: Identitet franjevaca očituje se i u mirotvorstu, da budu – potaknuti primjerom sv. Franje – oni koji će donositi mir i boriti se za pravednost u svijetu. To je također poslanje malenima i onima u potrebi, ali na višoj razini. Ta razina uključuje volonterski rad, osobno svjedočenje pravednosti i mira, sudjelovanje u državnim i sličnim projektima “Iustitiae et pax”. Također, ovo zauzimanje uključuje i ekološku svijest.

Preporuka: S1 Zauzeti u svijetu; Oruđe mira i dobra; Prepuni radosti; S2 Svijet i ja; Pjesma stvorova sv. Franje.

 

7. Franjo i franjevački život danas

Objašnjenje: Dublje upoznavanje sa životom sv. Franje, vrednote franjevaštva danas koje se prenose na nove generacije i ostaju živi svjedok Franjine duhovnosti i prisutnosti u svijetu.

Preporuka: konzultirati skriptu S3

 

8. Obećanja – izraz evanđeoskog života

Objašnjenje: Neposredna priprava za obećanja evanđeoskog života u Frami. Ovu temu treba razraditi u obliku duhovne obnove, stoga preporučam da je obrade zajedno duhovni asistent, bratski animator i voditelj formacije ili tko od starijih obećanika.

Preporuka: S2 Obećanje

 

9. Statut Frame

Objašnjenje: Predstaviti i izložiti Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži.

Preporuka: Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži (pogledati tumačenja u brojevima TAU-a 2008. i 2009.).

Dodatak:

 

3.

Formacija za razdoblje obećanja u Frami

 

 

“Pomoći mladima da prodube vlastiti poziv te krenu putem poziva u perspektivi konačnog životnog opredjeljenja.” (Program formacije u Franjevačkoj mladeži)

 

1. Vjernik laik - mjesto i poslanje u Crkvi

Objašnjenje: Objasniti ulogu vjernika laika u životu Crkve. Svjetovni i posvećeni svjetovni život nezamjenjivo su blago Crkve koje treba u našem vremenu iznova razjašnjavati i razmatrati da bi vjerski život bio življen u potpunosti kao nasljedovanje Isusa Krista i osobno zauzeto svjedočenje.

Preporuka: Dokumenti o laicima: Christifideles laici, Lumen gentium, Gaudium et spes, KKC; S1 Zauzeti u svijetu; Živo kamenje Crkve i dr.

 

2. Pozvani – različita zvanja u svijetu

Objašnjenje: Razlučivanje vlastitog poziva u Crkvi.

Preporuka: prema dosadašnjim primjerima, najbolje razložiti biblijske primjere poziva i posebno ukazati na kršćanski poziv (konzultirati Obrednik kršenja i Katekumenata, te KKC).

 

3. Sakramentalni život

Objašnjenje: Život vjernika i obećanika nije moguć bez sakramentalnog života. Preporuča se da ovu temu obradi duhovni asistent razlažući otajstvo sakramenata.

Preporuka: KKC; S2 Sakramentalni život člana Frame.

 

4. Življenje zapovijedi ljubavi

Objašnjenje: Prema već obrađenoj temi o zauzetosti u svijetu, dati primjer i poticati na življenje zapovijedi ljubavi koja nas povezuje u jedno bratstvo i koja nas otvara djelovanju prema svijetu.

 

5. Odgovornost – kreativnost – svjedočenje

Objašnjenje: Izgradnja odgovornog pristupa zadaćama u bratstvu pomaže izgradnju kreativnosti i potiče osobno životno svjedočenje. Neka pripremi bratski animator ili psiholog.

 

6. Franjevački svjetovni red

Objašnjenje: Za članove Frame “Pravilo Franjevačkoga svjetovnog reda” je dokument nadahnuća; upoznati se s tim dokumentom i životom mjesnog bratstva FSR-a. Preporuča se zajednički susret FSR-a i Frame.

 

7. Franjevačka duhovnost

Objašnjenje: Specifično življenje u Frami jest življenje franjevačke duhovnosti. Posebnosti te duhovnosti su: jednostavnost života, prihvaćanje križa, osobni odnos s Bogom, izgradnja mira i dobra u svojoj okolini. Neka susret pripremi duhovni asistent, stariji framaš ili bratski animator, u skladu sa svojom franjevačkom kompetencijom.

 

8. Franjevački doprinos svijetu

Objašnjenje: Upoznavanje s poviješću franjevačkih redova (u našoj domovini) i njihovu doprinosu izgradnji društvenog i kulturnog života. Po prilici, neka se posjeti koje značajnije franjevačko mjesto i upozna s apostolatom franjevačkih redova, uključujući i sestre klarise, te posebno aktivnosti FSR-a u nekim mjestima.

 

9. Franjevački izvori

Objašnjenje: Upoznavanje sa Spisima sv. Franje i postojećim životopisima te drugom literaturom za izgradnju i podržavanje svoje vlastite franjevačke duhovnosti i poziva.

 

 

 

PREPORUČENA LITERATURA ZA FORMACIJU U FRAMI

 

 

Prva etapa: RAZDOBLJE UPOZNAVANJA S BRATSTVOM

 

MLADI U BRATSTVU FRAME

 

BOŽJA RIJEČ I LITURGIJA

Novi zavjet i Psalmi, KS, Zagreb 1992.

DOKUMENTI CRKVE

Hrvatska biskupska konferencija, Katekizam Katoličke crkve – Kompendij, Verbum i Crkva u svijetu, Split 2006.

FRANJEVAČKA DUHOVNOST

Legenda trojice drugova, Hrvatska franjevačka provincija /HFP/ sv. Ćirila i Metoda, Biblioteka “Brat Franjo” (Izvori 1), Zagreb 1982.

Uribe Escobar, F., Franjo za tebe, HFP sv. Ćirila i Metoda, Biblioteka “Brat Franjo” (Životopisi 7), Zagreb 2002. (rasprodano)

Vijeće franjevačkih zajednica (VFZ), Sa sv. Franjom Asiškim prema Bogu, Samobor 1995.

 

FRANJEVAČKA MLADEŽ

TAU List Franjevačke mladeži

Kršinić, A., Pal, M., Tragovi, Pogled na Franjevačku mladež iznutra, FRAMA (Franjevačka mladež), Biblioteka “TAU” (Duhovnost 5), Kaptol 9, Zagreb 1996.

Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, HFP sv. Ćirila i Metoda i FRAMA, Biblioteka “TAU” (Duhovnost 14), Zagreb 2004. (ili Molitva Časoslova)

MVFSR-a, Franjevačka mladež: Put franjevačkoga poziva, HFP sv. Ćirila i Metoda i Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 39), Zagreb 2005.

 

ANIMATORI I DUHOVNI ASISTENTI

 

BOŽJA RIJEČ I LITURGIJA

Vojnović, T., Razgovori o Lukinom evanđelju (seminari), Protektor, Zagreb 1995.

 

DOKUMENTI CRKVE

Hrvatska biskupska konferencija, Katekizam Katoličke crkve, Glas Koncila, Zagreb 1994.

 

FRANJEVAČKA DUHOVNOST

Marchesi, F., Gospodine, što želiš da učinim? Duhovno razmatranje Legende trojice drugova, Teovizija (Teološke meditacije 21), Zagreb 2006.

 

FRANJEVAČKA MLADEŽ

Nacionalna središnjica Franjevačke mladeži, Odgojno-pastoralni projekt Franjevačke mladeži, Biblioteka “TAU” (Priručnici 1), Nacionalna središnjica Franjevačke mladeži, Zagreb 1997.

Nacionalna središnjica Franjevačke mladeži, Animator: Tko je to?, Biblioteka “TAU” (Priručnici 2), Zagreb 1998. (rasprodano)

De Vanna, U., S adolescentima, Teme za susrete mladih u skupini, u razredu i u oratoriju, PUP “Kefa”, Zagreb 1998.

Cousineau, Y., Odgojne vježbe za rad u skupinama, Građa za kateheze, pastoral mladih i zajedništvo, PUP “Kefa”, Zagreb 1999.

MVFSR-a, Franjevačka mladež: Put franjevačkoga poziva, HFP sv. Ćirila i Metoda i Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 39), Zagreb 2005.

Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 46), Zagreb 2007.

Ja izabrah vas, (Kateheza mladih) Materijali za odgoj mladih u vjeri, ALFA i FRAMA, Zagreb 2000.

 

 

Druga etapa: RAZDOBLJE PRIPRAVE ZA OBEĆANJE

 

MLADI U BRATSTVU FRAME

 

BOŽJA RIJEČ I LITURGIJA

Novi zavjet i Psalmi, KS, Zagreb 1992.

Biblija, Stari i Novi zavjet (Zagrebačka Biblija), KS, Zagreb 1993.

Jeruzalemska Biblija, KS, Zagreb 2001.

DOKUMENTI CRKVE

Hrvatska biskupska konferencija, Katekizam Katoličke crkve, Glas Koncila, Zagreb 1994.

Hrvatska biskupska konferencija, Katekizam Katoličke crkve – Kompendij, Verbum i Crkva u svijetu, Split 2006.

 

FRANJEVAČKA DUHOVNOST

Legenda trojice drugova, HFP sv. Ćirila i Metoda, Biblioteka “Brat Franjo” (Izvori 1), Zagreb 1982.

Marchesi, F., Gospodine, što želiš da učinim? Duhovno razmatranje Legende trojice drugova, Teovizija (Teološke meditacije 21), Zagreb 2006.

Leclerc, E., Mudrost jednog siromaha, Samostan Sestara sv. Križa, Đakovo 1982. (rasprodano)

Ivonides, Y., Vječni zaljubljenik: poruka sv. Franje Asiškoga braći i suvremenom svijetu, Hrvatska provincija sv. Jeronima franjevaca konventualaca, Zagreb 2004.

s. M. St. Paul, Odjevena radošću – Životopis sv. Klare, HFP sv. Ćirila i Metoda i Samostan sestara klarisa – Mikulići, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovnost 19), Zagreb 2003.

Blagi revolucionar – Sveti Franjo Asiški, Biblioteka “ZIRAL” (Franjevački život i misao 6), Mostar-Zagreb 2003.

Bobin, Ch., Najmanji od najmanjih, Pripovijest o Asiškome sirotanu, Teovizija (Teološka meditacija 11), Zagreb 2003.

Moorman, J. R. H., Novi cvjetići svetoga Franje, Teovizija, Zagreb 1995.

Bargellini, P., Cvjetići sv. Klare, Biblioteka “Symposion” (Asketsko mistična djela 46), Split 1992.

 

FRANJEVAČKA MLADEŽ

TAU List Franjevačke mladeži

Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, HFP sv. Ćirila i Metoda i FRAMA, Biblioteka “TAU” (Duhovnost 14), Zagreb 2004. (ili Molitva Časoslova)

MVFSR-a, Franjevačka mladež: Put franjevačkoga poziva, HFP sv. Ćirila i Metoda i Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 39), Zagreb 2005.

Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 46), Zagreb 2007.

 

 

ANIMATORI I DUHOVNI ASISTENTI

 

BOŽJA RIJEČ I LITURGIJA

Vojnović, T., Razgovori o Lukinom evanđelju (seminari), Protektor, Zagreb 1995.

Šaško, I., Per signa sensibilia, Liturgijski simbolički govor, GK (Vjeronauk za odrasle 5), Zagreb 2004.

 

DOKUMENTI CRKVE

Hrvatska biskupska konferencija, Katekizam Katoličke crkve – Kompendij, Verbum i Crkva u svijetu, Split 2006.

Kršćanin – Kateheze za katekumene, PUP “Kefa”, Zagreb 1999. (rasprodano)

Ivan Pavao II, Ecclesia de Eucharistia, Verbum (Documenta magisterii 1), Split 2003.

 

FRANJEVAČKA DUHOVNOST

Spisi sv. Oca Franje i sv. Majke Klare Asižana, Biblioteka “Symposion” (Asketsko mistična djela 38), Split 2001.

Montorsi, G., Franjo Asiški – Učitelj života, HFP sv. Ćirila i Metoda i VFZ, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovnost 14), Zagreb 2002. (rasprodano)

Montorsi, G., Klara Asiška – Učiteljica života, VFZ i HFP sv. Ćirila i Metoda, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovnost 7), Zagreb 1993.

 

FRANJEVAČKA MLADEŽ

Nacionalna središnjica Franjevačke mladeži, Odgojno-pastoralni projekt Franjevačke mladeži, Nacionalna središnjica Franjevačke mladeži, Biblioteka “TAU” (Priručnici 1), Zagreb 1997.

Nacionalna središnjica Franjevačke mladeži, Animator: Tko je to?, Biblioteka “TAU” (Priručnici 2), Zagreb 1998. (rasprodano)

De Vanna, U., S adolescentima, Teme za susrete mladih u skupini, u razredu i u oratoriju, PUP “Kefa”, Zagreb 1998.

Cousineau, Y., Odgojne vježbe za rad u skupinama, Građa za kateheze, pastoral mladih i zajedništvo, PUP “Kefa”, Zagreb 1999.

MVFSR-a, Franjevačka mladež: Put franjevačkoga poziva, HFP sv. Ćirila i Metoda i Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 39), Zagreb 2005.

Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 46), Zagreb 2007.

Ja izabrah vas, (Kateheza mladih) Materijali za odgoj mladih u vjeri, ALFA i FRAMA, Zagreb 2000.

 

Treća etapa: RAZDOBLJE OBEĆANJA

 

 

MLADI U BRATSTVU FRAME

 

BOŽJA RIJEČ I LITURGIJA

Novi zavjet i Psalmi, KS, Zagreb 1992.

Biblija, Stari i Novi zavjet (Zagrebačka Biblija), KS, Zagreb 1993.

Jeruzalemska Biblija, KS, Zagreb 2001.

 

DOKUMENTI CRKVE

Hrvatska biskupska konferencija, Katekizam Katoličke crkve, Glas Koncila, Zagreb 1994.

Hrvatska biskupska konferencija, Katekizam Katoličke crkve – Kompendij, Verbum i Crkva u svijetu, Split 2006.

 

FRANJEVAČKA DUHOVNOST

Green, J., Brat Franjo, Biblioteka “Brat Franjo”, HFP sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 2004.

Jörgensen, J., Sveti Franjo Asiški, HFP sv. Ćirila i Metoda, Biblioteka “Brat Franjo”, Zagreb 2000.

Duda, B., Moj sveti Franjo, Konferencija provincijala OFM i HFP sv. Ćirila i Metoda, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovnost 4) i KS (Likovi 10), Zagreb 1990.

Montorsi, G., Franjo Asiški – Učitelj života, HFP sv. Ćirila i Metoda i VFZ, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovnost 14), Zagreb 2002. (rasprodano)

Brkić, R., Križ svetog Damjana, HFP sv. Ćirila i Metoda, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovnost 13), Zagreb 2006.

s. M. Tarzicija Čičmak, Križni put sa sv. Klarom, Sestre klarise i VFZ, Zagreb 2004.

 

FRANJEVAČKA MLADEŽ

TAU – List Franjevačke mladeži

Hvalite i blagoslivljajte Gospodina moga, HFP sv. Ćirila i Metoda i FRAMA, Biblioteka “TAU” (Duhovnost 14), Zagreb 2004. (ili Molitva Časoslova)

MVFSR-a, Franjevačka mladež: Put franjevačkoga poziva, HFP sv. Ćirila i Metoda i Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 39), Zagreb 2005.

Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 46), Zagreb 2007.

Duranti, S., Molitve Franje Asiškoga, Franjevački samostan, Kaptol 9, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovnost 17), Zagreb 2002.

Rasvijetli moje srce (XIII. franjevački hod), Priručnik za razmišljanje, Nacionalna središnjica Franjevačke mladeži, Zagreb 2006.

Hod za dar oprosta (XIV. franjevački hod), Priručnik za razmišljanje, Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, Biblioteka “Brat Franjo” (Franjevačka mladež 1), Zagreb 2007.

 

ANIMATORI I DUHOVNI ASISTENTI

 

BOŽJA RIJEČ I LITURGIJA

Rječnik biblijske teologije, KS (Svezak 1), Zagreb 1986.

Katolička biskupska konferencija Engleske i Walesa i Katolička biskupska konferencija Škotske, Sveto pismo – dar Božji, Učiteljski dokument Biskupskih konferencija Engleske i Walesa, i Škotske, KS (Dokumenti 142), Zagreb 2006.

Biblija danas, Časopis Hrvatskoga katoličkog biblijskog djela i Biblijskoga instituta Katoličkog bogoslovnog fakulteta, KS, Zagreb.

Magrassi, M., Biblija i molitva, Benediktinski samostan Ćokovac, Ćokovac 1988. (rasprodano)

Šaško, I., Per signa sensibilia, Liturgijski simbolički govor, GK (Vjeronauk za odrasle 5), Zagreb 2004.

Živo vrelo, Liturgijsko-pastoralni list za promicanje liturgijske obnove, Hrvatski institut za liturgijski pastoral (HILP) pri HBK, Zagreb.

 

DOKUMENTI CRKVE

Hrvatska biskupska konferencija, Katekizam Katoličke crkve – Kompendij, Verbum i Crkva u svijetu, Split 2006.

Dokumenti II. vatikanskog koncila, KS, Zagreb 1986.

Ivan Pavao II, Christifideles laici (Vjernici laici), KS (Dokumenti 93), Zagreb 1990. (rasprodano)

 

FRANJEVAČKA DUHOVNOST

Spisi sv. Oca Franje i sv. Majke Klare Asižana, Biblioteka “Symposion” (Asketsko mistična djela 38), Split 2001.

Montorsi, G., Franjo Asiški – Učitelj života, HFP sv. Ćirila i Metoda i VFZ, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovnost 14), Zagreb 2002. (rasprodano)

Montorsi, G., Klara Asiška – Učiteljica života, VFZ i HFP sv. Ćirila i Metoda, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovnost 7), Zagreb 1993.

Rotzetter, A., Matura, T., Živjeti Evanđelje s Franjom Asiškim, HFP sv. Ćirila i Metoda, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovnost 1), Zagreb 1997.

Sveta Klara Asiška, Pisma uz jubileje, Biblioteka “Zajednica izdanja ranjeni labud” [ZIRAL], (Franjevački život i misao 4), Mostar-Zagreb 2003.

Međunarodni ravnateljski tim TFKM-a, Osnovni tečaj o franjevačkoj misijskoj karizmi, Svjetlo riječi, Sarajevo – Zagreb 2003.

Konferencija generalnih asistenata FSR-a, Priručnik za duhovnu i pastoralnu asistenciju FSR-u i Frami, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovna i pastoralna asistencija FSR-u i Frami 2), Zagreb 2007.

Pismo četvorice generalnih ministara Franjevačke obitelji, Poziv i poslanje vjernika laika u Crkvi i u svijetu, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 18), Zagreb 1990.

 

FRANJEVAČKA MLADEŽ

Nacionalno vijeće Franjevačke mladeži, Statut Hrvatskoga nacionalnog bratstva Franjevačke mladeži, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 46); Zagreb 2007.

Pravilo i Generalne konstitucije FSR-a, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 29), Zagreb, 2002.

Pravilo FSR-a: Zbornik radova sa simpozija održanog u Samoboru 11. i 12. listopada 2003., Nacionalno vijeće FSR-a i HFP sv. Ćirila i Metoda, Biblioteka “Brat Franjo” (Franjevačke studije 1), Zagreb 2006.

Spomenica I. nacionalnog kongresa FSR-a i Frame, Biblioteka “Brat Franjo” (Dokumenti 48); Zagreb 2007.

Brat Franjo – List FSR-a

 

 

 

 

 

DODATNA LITERATURA ZA FORMACIJU

 

Božja riječ i liturgija:

Hohnjec, N., Biblija u pastoralnom radu, Katehetski salezijanski centar (KSC), Zagreb 2003.

Papinska biblijska komisija, Tumačenje Biblije u Crkvi, KS, Zagreb 2005.

Ivan Pavao II, “Usrdno zahvaljujem. Govor pape Ivana Pavla II.” u: Tumačenje Biblije u Crkvi, KS, Zagreb 2005.

Živa je riječ Božja, Seminar za voditelje biblijskih skupina, Hrvatsko katoličko biblijsko djelo i Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb 2003.

A evo ovdje i više od Jone!, Seminar za voditelje biblijskih skupina 2, Hrvatsko katoličko biblijsko djelo i Hrvatsko biblijsko društvo, Zagreb 2004.

Lađa, Časopis za promicanje religioznog odgoja i vrjednota kršćanske kulture, Zagrebačka nadbiskupija, Nadbiskupski duhovni stol, GK, Zagreb.

 

Dokumenti Crkve

Benedikt XVI, Bog je ljubav, KS (Dokumenti 143), Zagreb 2006.

Benedikt XVI, Sakrament ljubavi, KS (Dokumenti 146), Zagreb 2007.

 

Sv. Franjo

Toma Čelanski, Životopis sv. Franje Asiškog, HFP sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1977. (rasprodano)

Sv. Bonaventura, Životopis svetog Franje, HFP sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1981. (rasprodano)

Savez svetog Franje s gospođom Siromaštinom, HFP sv. Ćirila i Metoda, Zagreb 1980. (rasprodano)

Iz života svetoga Franje: Asiški zbornik ili Peruđinska legenda, Konferencija franjevačkih provincijala, Biblioteka “Brat Franjo” (Izvori 2), Zagreb 1983. (rasprodano)

Cvjetići svetog Franje, Franjevački provincijalat, Kaptol 9, Zagreb 1972. (rasprodano)

Fabbretti, N., Franjo, Provincijalat hercegovačkih franjevaca, i Pastoralna biblioteka (Knjižnica pastoralne biblioteke 4), Sarajevo 1982.

Lamprecht, D., Grad na gori, KS (Metanoja 66), Zagreb 1982.

Linić, Z., Moliti sa svetim Franjom, HFP sv. Ćirila i Metoda, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovnost 3), Zagreb 1996.

Matura, T., Franjo na drugi način – Poruka njegovih spisa, HFP sv. Ćirila i Metoda i Teovizija, Biblioteka “Brat Franjo” (Duhovnost 17) i Teovizija, Zagreb 2003.

 

Sv. Klara

Toma Čelanski, Životopis sv. Klare i njezini spisi, Samostan sv. Klare, Biblioteka “Symposion” (Asketsko mistična djela 10), Split 1991.

Duhovni lik svete Klare i njezina poruka našem vremenu, Radovi simpozija u povodu 750. obljetnice smrti sv. Majke Klare, samostan sv. Klare, Biblioteka “Symposion” (Posebna izdanja), Split 2004.

s. Elena F. Beccaria i s. Maria M. Cavrini, Sa svetom Klarom – Razmišljanje i molitva, VFZ, Zagreb 1993.

Kovač, M. D., U ozračju svete Klare, samostan sv. Kare, Biblioteka “Symposion” (Asketsko mistična djela 62), Split 1995.

s. Marija od Presvetog Srca, Euharistijski Bog – središte Klarina života, Symposion, Split 2004.

 

Sv. Elizabeta

Zlodi, Z., Životopis sv. Elizabete, Hrvatska provincija franjevaca konventualaca, Zagreb 2006.

Konferencija Franjevačke obitelji, Povjerovali smo ljubavi, Pismo u povodu osamstote obljetnice rođena sv. Elizabete, ugarske kneginje, tirinške grofice, franjevačke pokornice, TAU – List Franjevačke mladeži 4/2006.

Okružno pismo biskupa Erfurta i Fulde prigodom Godine sv. Elizabete, Poput Boga ljubiti ljude, TAU – List Franjevačke mladeži 4/2007.

Pismo njegove svetosti Benedikta XVI metropolitu Mađarske, kardinalu Peteru Erdöu, povodom slavlja osamstote godišnjice rođenja sv. Elizabete Tirinške ili Ugarske, TAU – List Franjevačke mladeži 4/2007.

 

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas277
Ovaj mjesecOvaj mjesec4987
UkupnoUkupno7619865

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 20